2019, V. 5, Iss. 5

European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 5

Title

Table of contents

GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Nataliia Nosan, PARADIGMS OF ARCHITECTONICS OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM [Наталія Носань, ПАРАДИГМИ АРХІТЕКТОНІКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ] 5-12

Anastasiia Sofiienko, INTERACTION OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND UKRAINE ON FOREIGN DEBT SETTLEMENT [Анастасія Софієнко, ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ ТА УКРАЇНИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ] 13-20

Bohdan Kopylchak, Nataliia Chopko, YOUTH NGOS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE YOUTH POLICY IN UKRAINE [Богдан Копильчак, Наталія Чопко, МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ] 21-31

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND ENTERPRISES

Pavlo Zakharchenko, Olena Bilyk, ANALYSIS OF THE STATE OF THE PROBLEM WITH MANAGEMENT AT RESORT-RECREATION ENTERPRISES OF ENVIRONMENTAL-INNOVATIVE DIRECTION [Павло Захарченко, Олена Білик, АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ] 32-38

Petro Orlov, Dmytro Novikov, SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING IN THE PROFIT MANAGEMENT OF A MACHINE-BUILDING ENTERPRISE [Петро Орлов, Дмитро Новіков, СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ПРИБУТКОМ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА] 39-47

Tetiana Romanchenko, INFLUENCE OF GLOBAL TRENDS ON UKRAINIAN RETAIL NETWORKS [Тетяна Романченко, ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ] 48-54

Oleh Leskiv, BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES AND ADVERTISING INDUSTRY: THE PERSPECTIVES OF NEW ERA DISTRIBUTED REGULATION [Олег Лесків, ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ТА ІНДУСТРІЯ РЕКЛАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ НОВОЇ ЕРИ РЕГУЛЮВАННЯ] 55-60

Bohdana Baida, FUNCTIONAL-STRUCTURAL APPROACH TO THE MODELING OF SUBSYSTEM INTERACTION IN THE MANAGEMENT SYSTEM [Богдана Байда, ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПІДСИСТЕМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ] 61-66

Marianna Konopliannykova, THE TASKS OF MARKETING MANAGEMENT IN CONDITIONS OF INFORMATIZATION OF SOCIETY [Маріанна Коноплянникова, ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА] 67-72

LABOR ECONOMICS

Viktoriya Overchuk, ACHIEVEMENTS OF SOCIAL POLICY IN UKRAINE: FOCUS ON REHABILITATION AND EMPLOYMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES [Вікторія Оверчук, ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: СФЕРА РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ] 73-81

Yevgen Abramov, CONDITIONS OF DECENT WORK AS A PRECONDITION FOR LABOR FORCES COMPETITIVENESS IN THE LABOR MARKET [Євген Абрамов, УМОВИ ГІДНОЇ ПРАЦІ ЯК ПЕРЕДУМОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ] 82-85

BANKING, ACCOUNTING AND AUDITING

Alla Rusnak, Olena Pulianovych, EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS ON HIGHWAY CONSTRUCTION [Алла Руснак, Олена Пулянович, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ] 86-93

Valeriia Volkova, INFORMATION SUPPORT FOR CREDIT RISK MANAGEMENT [Валерія Волкова, ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ] 94-101

Daryna Pohribniak, DEVELOPMENT OF AN ACCOUNTING ORGANIZATION MODEL IN THE ADAPTIVE MANAGEMENT OF ENTERPRISES ASSOCIATION [Дарина Погрібняк, РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АДАПТИВНОМУ УПРАВЛІННІ АСОЦІАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ] 102-107

Comments are closed.