2019, V. 5, Iss. 4

European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 4

Title

Table of contents

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Bohdan Butko, TNC’S GLOBAL HIGH-TECH MARKET INVESTMENT PERFORMANCE [Богдан Бутко, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТНК НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ] 6-11

Ruslana Bilyk, REFERENCE POINTS OF STRUCTURAL AND INNOVATIVE MODERNIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION [Руслана Білик, ОРІЄНТИРИ СТРУКТУРНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ] 12-20

Tetiana Yankovets, Maryna Vyshnevska, INNOVATIONS AND DIGITAL MARKETING: CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT [Тетяна Янковець, Марина Вишневська, ІННОВАЦІЇ ТА ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ] 21-27

Olena Sharah, QUALITY OF ECONOMIC GROWTH UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF TECHNICAL PROGRESS: THEORETICAL BACKGROUND AND UKRAINIAN PRACTICE [Олена Шараг, ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА] 28-36

Svitlana Onyshko, Olha Demianchuk, DECENTRALIZATION IN UKRAINE AND THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE [Світлана Онишко, Ольга Дем’янчук, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ] 37-46

Bohdana Shuliuk, FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP: A REVIEW OF THE CONCEPT OF PROCESS AND NORMATIVE APPROACHES [Богдана Шулюк, ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ ПРОЦЕСУ ТА НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ] 47-50

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS, REGIONAL ECONOMY AND ENTERPRISES

Borys Burkynskyi, Oksana Nikishyna, Natalya Andryeyeva, MULTILEVEL EVALUATION OF THE ECONOMIC INDICATORS INFLUENCE ON THE STATE OF “GREEN ECONOMY” OF UKRAINE [Борис Буркинський, Оксана Нікішина, Наталя Андрєєва, БАГАТОРІВНЕВА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА СТАН «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» УКРАЇНИ] 51-63

Olena Sokhatska, Iryna Blazhei, GREEN BRAND AS A DRIVING FORCE OF CIRCULAR ECONOMY [Олена Сохацька, Ірина Блажей, ЗЕЛЕНИЙ БРЕНД ЯК РУШІЙНА СИЛА ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ] 64-70

Наnna Karpinska, DIRECTIONS OF INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE [Ганна Карпінська, НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ] 71-77

Andrii Holod, Oryslava Korkuna, Yuliia Felenchak, INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY IN UKRAINE UNDER DECENTRALIZATION [Андрій Голод, Орислава Коркуна, Юлія Феленчак, ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ] 78-85

Nataliia Andrusiak, APPROACHES TO THE ASSESSMENT AND STRENGTHENING OF THE ECOLOGICAL AND ECONOMIC COMPETITIVENESS OF THE REGION [Наталія Андрусяк, ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ] 86-92

Raisa Hrinchenko, IMPLEMENTATION OF ADAPTATION TO CHANGES AS AN ELEMENT OF COMPANY’S MANAGEMENT [Раїса Грінченко, ВПРОВАДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН ЯК ЕЛЕМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ] 93-96

Ihor Boyko, INTERCONNECTION “SAFETY – INNOVATION” WHEN PROMOTING GOODS TO THE MARKET [Ігор Бойко, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК «БЕЗПЕКА – ІННОВАЦІЯ» ПРИ ПРОСУВАННІ ТОВАРІВ НА РИНОК] 97-103

Oleksandr Somyk, CLASSIFICATION OF VALUES IN THE CONTEXT OF DETERMINANTS OF ECONOMIC ACTIVITY [Олександр Сомик, КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДЕТЕРМІНАНТ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ] 104-109

Ariadna Sainchuk, INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF REGULATION OF OUTSOURCING AND OUTSTAFFING ACTIVITIES AT THE ENTERPRISES IN UKRAINE [Аріадна Саінчук, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ АУТСОРСИНГОВОЇ ТА АУТСТАФФІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ] 110-119

BUDGET AND FINANCES

Nataliia Nosan, IDENTIFICATION OF CHALLENGES AND THREATS OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE AS THE FIRST STAGE IN DEVELOPING OF ITS SUPPORT STRATEGY [Наталія Носань, ВИЯВЛЕННЯ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП В РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ ЇЇ ПІДТРИМКИ] 120-126

Vira Khomutenko, Alla Khomutenko, PROBLEM ISSUES OF THE DEFINITION BY COURT EXPERT-ECONOMIST OF A HARM MADE TO A COUNTRY OWING TO A VIOLATION OF BUDGET LEGISLATION [Віра Хомутенко, Алла Хомутенко, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУДОВИМ ЕКСПЕРТОМ-ЕКОНОМІСТОМ ШКОДИ ЗАВДАНОЇ КРАЇНІ ПОРУШЕННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА] 127-131

Hanna Datsenko, IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL SECURITY OF AN ENTERPRISE BASED ON FORMATION OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL MODEL [Ганна Даценко, ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ] 132-137

Comments are closed.