2020, V. 6, Iss. 2

 

European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 2
DOI: 10.46340/eujem.2020.6.2

Title

Table of contents

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND NATIONAL ECONOMY MANAGEMENT

Iryna Derid, Olena Dotsenko, Anna Rossi, ATTAINMENT OF THE GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT MODEL THROUGH THE BREAK OF THE VICIOUS CIRCLE: POVERTY – ENVIRONMENTAL PROBLEMS – POVERTY [Ірина Дерід, Олена Доценко, Анна Россі, ДОСЯГНЕННЯ МОДЕЛІ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ РОЗІРВАННЯ ЗАМКНЕНОГО КОЛА: БІДНІСТЬ – ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ – БІДНІСТЬ] 6-15

Oleksandr Sokhatskyi, MILITARY EXPENDITURES IN SITUATIONS OF ARMED CONFLICTS AND THEIR IMPACT ON THE COUNTRY’S ECONOMY [Олександр Сохацький, ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ] 16-26

Svitlana Urvantseva, Vitalii Kuzmenko, ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR INVESTMENT ACTIVITY’S PUBLIC FINANCING IN UKRAINE USING INTERNATIONAL RATINGS [Світлана Урванцева, Віталій Кузьменко, ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ] 27-35

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS

Tetiana Ivanyuk, Mariia Savka, Ivan Balaniuk, METHODOLOGY OF RESEARCH OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND FARMERS [Тетяна Іванюк, Марія Савка, Іван Баланюк, МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ] 36-42

Tetiana Reshetniak, Oleksandr Rud, MERGERS AND ACQUISITIONS OF AGRIBUSINESS COMPANIES IN UKRAINE: CURRENT REALITIES AND PROSPECTS [Тетяна Решетняк, Олександр Рудь, ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ] 43-48

Liliia Tarasenko, NATURAL GAS MARKET IN UKRAINE: COEXISTENCE ISSUES OF COMPETITIVE AND MONOPOLISTIC BEHAVIOR [Лілія Тарасенко, РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ СПІВІСНУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ТА МОНОПОЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ] 49-58

Marianna Konopliannykova, COMPONENTS OF MARKETING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [Маріанна Коноплянникова, СКЛАДОВІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ] 59-66

Olena Yevseitseva, Bohdan Kolesnyk, DIAGNOSIS OF THE PROBLEMS OF SEGMENTATION AND RELATIONSHIPS DEVELOPMENT OF THE CELLULAR SERVICE AND INTERNET COMMUNICATIONS MARKET IN UKRAINE [Олена Євсейцева, Богдан Колесник, ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СЕГМЕНТАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН НА РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ] 67-74

Nataliia Yakusheva, FORMING AN INNOVATION ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM IN UKRAINE [Наталія Якушева, ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ] 75-82

Anastasiia Balatska, TAX STIMULATION OF THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES [Анастасія Балацька, ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА] 83-89

Maryna Shashyna, INSTITUTIONAL ASPECTS OF PROMOTING THE DEVELOPMENT OF SPATIAL FORMS OF THE REGIONAL ECONOMY [Марина Шашина, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ ФОРМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ] 90-96

ECONOMIC AND MANAGEMENT AT ENTERPRISES

Vitalii Sharko, Lina Marshuk, Svіtlana Sіrenko, MARKETING AND LOGISTICS IN THE ACTIVITY OF AN ENTERPRISE: COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND THEIR RELATIONSHIP [Віталій Шарко, Ліна Маршук, Світлана Сіренко, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВЯЗОК] 97-102

Kseniia Verhal, Inna Ishchenko, MODEL OF THE RISK-MANAGEMENT IN INVESTMENT PROJECT OF THE ENTERPRISE [Ксенія Вергал, Інна Іщенко, МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА] 103-109

Olena Rayevnyeva, Tarik Touzani, FORMATION OF THE SCENARIOS TO MANAGE THE BEHAVIOR OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE: METHODOLOGICAL APPROACH AND MODELS [Олена Раєвнєва, Тарік Тоузані, ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ТА МОДЕЛІ] 110-121

Khalleefah Ahmed Mohammed Saed, ASSESSMENT OF THE IMPACT MADE BY THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ACCOUNTING SYSTEM ON THE DECISION-MAKING SYSTEM OF THE ENTERPRISE [Халліфа Ахмед Мохаммед Саєд, ОЦІНКА ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ НА СИСТЕМУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА] 122-129

FINANCES, BANKING AND ECONOMIC ANALYSIS

Kateryna Azizova, COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE BANK’S LOAN PORTFOLIO [Катерина Азізова, КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ] 130-140

Nataliia Drabchuk, RESEARCH METHODOLOGY OF ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND RESOURCES [Наталія Драбчук, МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ] 141-149

Nicole Danilova, Yuliia Kuznetsova, MARKET ANALYSIS INSTRUMENTS IN THE DEVELOPMENT OF THE STARTUP MARKETING STRATEGY [Ніколь Данилова, Юлія Кузнецова, ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ РИНКОВОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАРТАПІВ] 150-163

Anastasiya Uvarova, METHODICAL PRINCIPLES OF EVALUATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF TRADING ENTERPRISE LOGISTIC ACTIVITY [Анастасія Уварова, МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА] 164-172

Comments are closed.