2020, V. 6, Iss. 4

 

European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 4
DOI: 10.46340/eujem.2020.6.4

Title

Table of contents

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE
BY NATIONAL ECONOMY

Vasyl Kozyk, Olha Myshchyshyn, ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER CLUSTERS IN THE UKRAINIAN-POLISH CROSS-BORDER REGION [Василь Козик, Ольга Мищишин, ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ] 6-13

Lidiya Shergina, Alla Zhemba, Vita Kovtun, FORMATION OF MODERN MODEL OF RESOURCES MANAGEMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION [Лідія Шергіна, Алла Жемба, Віта Ковтун, ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ] 14-19

Maryna Naumova, MODELING AS A TOOL OF SOCIO-ECONOMIC MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY [Марина Наумова, МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ] 20-28

Anna Vorona, REVIEW OF STATE TOOLS THAT FORM INNOVATION PRIORITIES OF THE NATIONAL ECONOMY [Анна Ворона, ОГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОРМУВАННЯ ДЕЯКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ] 29-36

Anna Gramatik, Olena Bilous, SCIENTIFIC SUPPORT FOR CLUSTERIZATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS [Ганна Граматік, Олена Білоус, НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ] 37-42

Dmytro Maslov, INEQUALITY AND PUBLIC DEBT FROM THE PERSPECTIVE OF THE REPRODUCTIVE APPROACH [Дмитро Маслов, ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ З ТОЧКИ ЗОРУ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПІДХОДУ] 43-50

Andriy Hrymalyuk, Pavlo Nesenenko, Tetyana Sukhova, THE TRANSFORMATION OF HUMAN ACTIVITY IN THE MODERN ECONOMY: METHODOLOGICAL AND THEORETICAL BASES OF ANALYSIS [Андрій Грималюк, Павло Несененко, Тетяна Сухова, ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ] 51-58

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS

Mykhailo Hazuda, Myroslava Stetsiv, DEVELOPMENT OF BRANDING IN THE AGRICULTURAL SECTOR UNDER THE INFLUENCE OF E-COMMERCE SYSTEM FORMATION [Михайло Газуда, Мирослава Стеців, РОЗВИТОК БРЕНДИНГУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ПІД ВПЛИВОМ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ Е-КОМЕРЦІЇ] 59-66

Oksana Nikishyna, Tetiana Lozova, Mykola Tarakanov, FORMATION AND REGULATION OF EFFECTIVE LOGISTICS CHAINS ON THE FRUIT AND BERRY MARKET IN UKRAINE [Оксана Нікішина, Тетяна Лозова, Микола Тараканов, ФОРМУВАННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО РИНКУ УКРАЇНИ] 67-76

Viktoriia Kuzina, INVESTMENT AND INNOVATION COMPONENTS OF FORMATION OF THE MALT INDUSTRY IN UKRAINE [Вікторія Кузіна, ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ СКЛАДОВІ СТАНОВЛЕННЯ СОЛОДОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ] 77-82

Yurii Matichyn, INVESTMENT AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND RECREATION BUSINESS IN UKRAINE [Юрій Матічин, ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ] 83-88

ECONOMIC AND MANAGEMENT AT ENTERPRISES

Kateryna Vaskivska, Lyubov Lozinska, Julia Galimuk, MANAGEMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE OF RURAL TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONDITIONS OF CHANGES [Катерина Васьківська, Любов Лозінська, Юлія Галімук, УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЗМІН] 89-97

Olha Vovk, METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF THE MECHANISM THAT IMPLEMENTS MODERNIZATION POTENTIAL OF THE INFRASTRUCTURE ENTERPRISES [Ольга Вовк, МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ] 98-103

Olena Yevseitseva, Daria Shkut, DIGITALIZATION OF MARKETING COMMUNICATIONS [Олена Євсейцева, Дар’я Шкут, ДИГІТАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ] 104-108

FINANCES AND ECONOMIC ANALYSIS

Iryna Ambrozіak, Nadiya Pylypiv, METHODICAL APPROACHES, METHODS AND PRINCIPLES OF FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SECURITY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE [Ірина Амброзяк, Надія Пилипів, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ, МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА] 109-114

Alyona Lesyuk, IMPACT OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE ON THE FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE [Альона Лесюк, ВПЛИВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ] 115-124

Comments are closed.