2021, V. 7, Iss. 1

European Journal of Economics and Management, 2021, Volume 7, Issue 1
DOI: 10.46340/eujem.2021.7.1

Title

Table of contents

ECONOMIC ANALYSIS AND ECONOMIC THEORY

Iryna Vakhovych, Hryhorii Nedopad, METHODOLOGICAL APPROACH TO COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF BUDGET EFFICIENCY OF TERRITORIES [Ірина Вахович, Григорій Недопад, МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ] 6-14

Olena Mykhalska, ORGANIZATION OF THE NORMATIVE METHOD OF COST ACCOUNTING BY “CENTERS OF RESPONSIBILITY” AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY OF UKRAINE [Олена Михальська, ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ ОБЛІКУ ВИТРАТ «ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ] 15-19

Inna Akhnovska, Olena Bratslavets, MARKET CATEGORY: ANALYTICAL REVIEW OF SCIENTIFIC THOUGHT DEVELOPMENT [Інна Ахновська, Олена Брацлавець, КАТЕГОРІЯ «РИНОК»: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДУМКИ] 20-28

GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Serhii Horbliuk, DECENTRALISATION OF PUBLIC FINANCES IN UKRAINE – TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES [Сергій Горблюк, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ – ДО СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД] 29-35

Yaroslav Pylypenko, INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR STRENGTHENING THE FINANCIAL AUTONOMY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN UKRAINE IN DECENTRALIZATION PROCESS [Ярослав Пилипенко, ІНСТИТУЦІЙНІ РАМКИ ПІДСИЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ] 36-41

Iryna Salivonchyk, INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A TOOL OF MODERNIZATION OF THE ECONOMICS [Ірина Салівончик, ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ] 42-48

Viktor Prorok, OBJECTS OF STATE OWNED CORPORATE RIGHTS [Віктор Пророк, ОБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ДЕРЖАВИ] 49-56

Olga Prygara, Liudmyla Yarosh-Dmytrenko, INNOVATIONS IN POSITIONING OF SERVICES DURING СOVID-19 PANDEMIC [Ольга Пригара, Людмила Ярош-Дмитренко, ІННОВАЦІЇ У ПОЗИЦІОНУВАННІ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19] 57-63

Tetiana Kochura, DIGITALIZATION OF MILITARY ECONOMY [Тетяна Кочура, ЦИФРОВІЗАЦІЯ ВОЄННОЇ ЕКОНОМІКИ] 64-70

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND REGIONS

Oleksandr Shubalyi, Petro Kosinskyi, Iryna Hrynyk, FINANCIAL SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION [Олександр Шубалий, Петро Косінський, Ірина Гринник, ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ] 71-80

Yuriy Zastavnyy, Oleksandr Kvatyrko, Oleh Oleksiievets, ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION AS A PREREQUISITE FOR THE DIVERSIFICATION AND COMPETITIVENESS OF THE RURAL ECONOMY [Юрій Заставний, Олександр Кватирко, Олег Олексієвець, ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ] 81-89

Vasyl Golian, Yurii Luchechko, Denys Shmarov, DETERMINANTS OF THE FORMATION OF A SYSTEM FOR STIMULATING INVESTMENT ACTIVITY IN THE FOOD PROCESSING INDUSTRY SECTOR [Василь Голян, Юрій Лучечко, Денис Шмаров, ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЕКТОРІ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ] 90-97

Marharyta Chepeliuk, Andrii Hamiie, Roman Shkreben, Mykhailo Harnam, CURRENT STATE OF BUSINESS SPACE AND INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT [Маргарита Чепелюк, Андрій Гаміє, Роман Шкребень, Михайло Харнам, СУЧАСНИЙ СТАН БІЗНЕС-ПРОСТОРУ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ] 98-104

Lesіa Chubuk, DEVELOPMENT OF A REAL PROPERTY MANAGEMENT STRATEGY AIMED AT MAXIMIZING VALUE [Леся Чубук, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, СПРЯМОВАНОЇ НА МАКСИМІЗАЦІЮ ВАРТОСТІ] 105-112

Oleksandr Vostriakov, Galyna Volokhova, CONCEPTUALIZATION OF THE CORPORATE IDENTITY, IMAGE, AND REPUTATIONAL STUDIES [Олександр Востряков, Галина Волохова, КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КОРПРАТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ, ІМІДЖУ ТА ВИВЧЕННЯ РЕПУТАЦІЇ] 113-121

MARKETING AND MARKETING COMMUNICATIONS

Halyna Tarasiuk, Olha Kovalchuk, CREATING A STRONG BRAND POSITIONING [Галина Тарасюк, Ольга Ковальчук, СТВОРЕННЯ СИЛЬНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ] 122-127

Viktoriia Poplavska, COMPONENT VALUES OF BRAND CAPITAL [Вікторія Поплавська, СКЛАДОВІ ЦІННОСТІ КАПІТАЛУ БРЕНДУ] 128-133

Mariana Demko, SPONSORSHIP AS A TOOL OF COMMUNICATION POLICY OF BANKS OF UKRAINE [Мар’яна Демко, СПОНСОРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ УКРАЇНИ] 134-139

BANKS AND FINANCES

Ganna Karcheva, Karina Dalgic, NON-STRUCTURAL MODELS OF THE ASSESSMENT OF BANKING COMPETITION IN UKRAINE [Ганна Карчева, Каріна Далгич, НЕСТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ] 140-147

Andrii Halaiko, THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF VALUE ADDED TAX ON FINANCIAL INDICATORS OF THE ACTIVITY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN UKRAINE [Андрій Галайко, АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ] 148-155

Comments are closed.