Dla autorów

 

Czasopismo naukowe Evropský časopis ekonomiky a managementu zaprasza do współpracy i publikacji artykułów naukowych doktorów habilitowanych, doktorów, młodych naukowców (doktorantów), specjalizujących się w różnych dziedzinach ekonomii i zarządzania.

„Evropský časopis ekonomiky a managementu” ma stałe daty publikacji sześć razy w roku i przyjmuje artykuły zawierające wyniki oryginalnych badań lub prac analitycznych.

Informacje ogólne

„Evropský časopis ekonomiky a managementu” jest czasopismem recenzowanym. Artykuły podlegają recenzowaniu akademickiemu. Każdy nadesłany manuskrypt otrzymuje co najmniej dwie recenzje fachowe, z których przynajmniej jedna jest podwójnie ślepa recenzja („double-blind”).

Materiały można w każdej chwili przesłać na adres e-mail: [email protected]. Wstępna ocena artykułu przez redakcję, zaakceptowane do recenzji, przyjęcia artykułu do publikacji po recenzowaniu i ostateczne przygotowanie artykułu do publikacjitrwają zwykle trwa od jednego do trzech miesięcy.

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie należą zarówno jak do autora, tak i do „Evropský časopis ekonomiky a managementu”.

„Evropský časopis ekonomiky a managementu” nie dopuszcza żadnej formy plagiatu, w tym autoplagiatu. Każdemu cytatowi – nawet krótkiemu – z osobnego źródła musi towarzyszyć odpowiedna informacja o cytowaniu. Autorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie praw autorskich podczas cytowania materiałów.

Dopuszczalny rozmiar artykułu: to 10-30 stron (jedna strona = 2000 drukowanych znaków ze spacjami).
Język: artykuły przyjmowane są w języku angielskim, czeskim, polskim, niemieckim, francuskim i ukraińskim. Redaktorzy mogą zapewnić dodatkowe usługi z tłumaczenia artykułów na języki obce (angielski, czeski, polski, włoski i inne).
Każdy artykuł (niezależnie od języka) musi mieć streszczenia w języku angielskim. Streszczenie składają się z jednego akapitu (ponad 1800 znaków ze spacjami). W streszczeniu autor powinien określić, dlaczego przeprowadzono badanie, w jaki sposób ono zostało przeprowadzone, a także główne wyniki i wnioski. Streszczenie powinno zawierać przegląd hipotez, metod, wyników, wniosków i konsekwencji badania. Odniesienia do źródeł (przypisy) w streszczeniu są niedozwolone.
Ilustracje do artykułów (wykresy, zdjęcia i diagramy) należy przesłać w formacie TIFF lub PDF (każda grafika w osobnym pliku). Przygotowując ilustracje należy pamiętać, że w czasopiśmie nie ma kolorowego nadruku.
W przypadku naruszenia tych zasad redakcja nie dokonuje rejestracji manuskryptów do publikacji .
Opłata za usługi redakcyjne dotyczące publikacji artykułu (online) w języku angielskim (czeskim, polskim, niemieckim, francuskim) wynosi 30 €.
Opłata za usługi redakcyjne dotyczące publikacji artykułu (online) w dowolnym innym języku UE lub w języku ukraińskim wynosi 40 €.
Kopia papierowa czasopisma kosztuje 5 € (bez kosztów wysyłki).

 

ZASADY I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
STYLU APA W ARTYKULE

Podstawowe zasady: Odniesienia (przypisy) do literatury w artykule powinny znajdować się na dole strony, na końcu artykułu przypisu są niedozwolone. Bibliografia musi być sformatowana zgodnie z konwencjami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Poniżej znajdują się przykłady, jak uporządkować najczęstsze źródła bibliograficzne. Więcej informacji na stronie: http://www.apastyle.org.
Przy sporządzaniu opisów bibliograficznych źródeł i literatury należy wziąć pod uwagę zwyczajową i kursywą pisownię tekstu, a także kolejność ułożenia elementów. Przypisy na dole strony muszą być w oryginalnym języku źródła, czyli nie są tłumaczone i transliterowane. Tekst cytaty w artykule muszą być przetłumaczone na język artykułu.

„References” na końcu artykułu muszą być zlatynizowane. W referencjach artykułów niełacińskich (rosyjskich, ukraińskich, chińskich, gruzińskich itp.), opublikowanych w czasopismach i almanachach, zalecamy następującą strukturę referencyjną:

– Imię i nazwisko autora/autorów (transliteracja);
– rok wydania w nawiasach, np. (2021).
– oryginalny tytuł artykułu w transliteracji znakami łacińskimi oraz tłumaczenie na język angielski w nawiasach kwadratowych [];
– oryginalna nazwa źródła, transliterowana znakami łacińskimi, oraz tłumaczenie na język angielski w nawiasach kwadratowych [];
– informacja o wydawnictwie w języku angielskim.

Zamieszczając przypisy do materiałów internetowych, należy podać imię i nazwisko autora, tytuł strony, nazwę strony (kursywą), adres strony, oznaczony symbolami <> oraz datę ostatniego wyświetlenia tej strony (w nawiasach). Data musi być podana w języku artykułu, np. <URL> (2021, December, 12).
W poniższych przykładach każdy rodzaj przypisu jest podany dwa razy w różnych formatach: pierwszy – to przykład przypisu na dole strony; drugi – to przykład referenses.

 

Przykłady:

Monografia:

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140.

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English]

 

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир.

Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow: Ves’ mir. [in Russian].

 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5.

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English]

 

Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

 

Artykuł w czasopiśmie:

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Finance32, 1140 – 1147.

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Financeno. 32, 1140 – 1147. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. Наука та наукознавство4, 90-100.

Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual’na vlasnist’ v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi v systemi natsional’noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 [in Ukrainian].

 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375.

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English].

 

Materiały konferencyjne:

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal’nogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Web-link:

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01)

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, July, 01) [in English].

 

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, липень, 03).

Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, July, 03). [in Ukrainian].

 

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25).

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English].

 

Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).

Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].

 

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017).

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).

 

Akty prawne i regulacje:

Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.

Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)

Tsyvilnyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny[The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)

 

Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)

Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 (Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional’nyj pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus’. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)

 

Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 2005).

Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)

 

Agreements, conventions, recommendations

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21 листопада 2016)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  [in English]. (2016, November, 21)

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21)

 

Umowy dwustronne

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny ta Uryad Rosiys’koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].

 

Dokumenty sądowe

Dokumenty Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].

 

ECHR cases (until October 31, 1998)

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A.

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A. [in English].

 

ECHR cases (after November 1, 1998)

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].

 

Orzeczenia sądowe poszczególnych krajów

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> [in Russian] (2016, June 21).

 

 

 

 

Comments are closed.