Dla autorów

Czasopismo naukowe „European Journal of Economics and Management” zaprasza do współpracy i publikacji artykułów naukowych doktorów habilitowanych, doktorów, młodych naukowców (studentów podyplomowych, doktoranckich i magisterskich), specjalizujących się w różnych dziedzinach ekonomii i zarządzania.

„European Journal of Economics and Management” ma stałe daty publikacji sześć razy w roku.

Informacje ogólne

„European Journal of Economics and Management” przyjmuje artykuły zawierające wyniki oryginalnych badań lub prac analitycznych.

„European Journal of Economics and Management” jest czasopismem recenzowanym. Artykuły podlegają recenzowaniu akademickiemu. Każdy nadesłany manuskrypt otrzymuje co najmniej dwie recenzje fachowe, z których przynajmniej jedna jest podwójnie ślepa recenzja („double-blind review proces”).

Materiały można w każdej chwili przesłać na adres e-mail: [email protected] Wstępna ocena przez redakcję trwa zwykle od jednego do trzech miesięcy. Jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane do recenzji, proces ten trwa zwykle od jednego do trzech miesięcy. W przypadku przyjęcia artykułu do publikacji po recenzowaniu, końcowe prace przygotowawcze redakcji trwają zwykle od jednego do trzech miesięcy.

O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie należą zarówno do autora, jak i „European Journal of Economics and Management”.

Czasopismo naukowe „European Journal of Economics and Management” nie dopuszcza żadnej formy plagiatu, w tym autoplagiatu. Każdemu cytatowi – nawet krótkiemu – z osobnego źródła musi towarzyszyć odpowiedna referencja. Autorzy są odpowiedzialni za przestrzeganie praw autorskich podczas cytowania lub powielania wypożyczonych materiałów.

Wymagania dotyczące rozmiaru rękopisu: Dopuszczalny rozmiar artykułu to 10-30 stron.

Język: artykuły przyjmowane są w języku angielskim, czeskim, polskim, niemieckim, francuskim i ukraińskim. Publikacja świadczy dodatkowe usługi w zakresie tłumaczenia artykułów na języki obce (angielski, czeski, polski, włoski).

Artykuł w dowolnym języku wymaga streszczenia w języku angielskim. Streszczenie składające się z jednego akapitu, składającego się z ponad 1800 znaków (ze spacjami). W streszczeniu autor powinien określić, dlaczego przeprowadzono badanie, w jaki sposób zostało przeprowadzone, a także główne wyniki i wnioski. Streszczenie powinno zawierać przegląd hipotez, metod, wyników, wniosków i konsekwencji badania. Odniesienia do źródeł nie są używane w streszczeniu.

Ilustracje do artykułów (wykresy, zdjęcia i diagramy) należy przesłać w formacie TIFF lub PDF (każda grafika w osobnym pliku). Przygotowując ilustracje należy pamiętać, że w czasopiśmie nie ma kolorowego nadruku.

Redakcja nie dokonuje rejestracji manuskryptów do publikacji w przypadku naruszenia tych wymogów.

Opłata za usługi redakcyjne polegające na opublikowaniu artykułu online w języku angielskim wynosi 30 €
Opłata za usługi redakcyjne polegające na opublikowaniu artykułu online w dowolnym innym języku UE lub w języku ukraińskim wynosi 40 €
Opłata redakcyjna za publikację artykułu w języku angielskim wynosi 30 euro.
Opłata za usługi redakcyjne za publikację artykułu w języku krajów UE lub w języku ukraińskim wynosi 40 euro.
Wydrukowany egzemplarz czasopisma kosztuje dodatkowo 5 € (usługi pocztowe są płatne osobno).

ZASADY I PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
STYLU APA W ARTYKULE

Podstawowe zasady: Odniesienia do literatury w artykule powinny znajdować się na dole strony, przypisy na końcu artykułu są niedozwolone. Bibliografia musi być sformatowana zgodnie z konwencjami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA). Poniżej znajdują się przykłady, jak zlokalizować najczęstsze źródła bibliograficzne. Więcej informacji na stronie: http://www.apastyle.org. Przy sporządzaniu opisów bibliograficznych źródeł i literatury należy uwzględnić czcionkę tekstu zwykłego i kursywę (kursywa), a także kolejność elementów.

Przy sporządzaniu opisów bibliograficznych źródeł i literatury należy wziąć pod uwagę zwyczajową i kursywą pisownię tekstu, a także kolejność ułożenia elementów. Przypisy na dole strony muszą być w oryginalnym języku źródła, czyli nie są tłumaczone ani transliterowane. Cytaty w artykule muszą być przetłumaczone na język artykułu. „References” na końcu artykułu muszą być zlatynizowane.

W przypadku odniesień bibliograficznych do artykułów niełacińskich (rosyjskich, ukraińskich, chińskich, gruzińskich itp.) opublikowanych w czasopismach i almanachach zalecamy następującą strukturę referencyjną:          – Imię i nazwisko autora/autorów (transliteracja);
– rok wydania, np. (2021)
– oryginalny tytuł artykułu w transliteracji alfabetem łacińskim oraz tłumaczenie na język angielski w nawiasach kwadratowych [];
– oryginalna nazwa źródła, transliterowana znakami łacińskimi, oraz jej angielskie tłumaczenie w nawiasach kwadratowych [];
– informacja o wydawnictwie w języku angielskim.

Zamieszczając przypisy do materiałów internetowych, należy podać imię i nazwisko autora, tytuł strony, nazwę strony (kursywą), adres strony <URL>, oznaczony symbolami <> oraz datę ostatniego wyświetlenia tej strony (w nawiasach). Data musi być podana w języku artykułu.

Zamieszczając przypisy do materiałów internetowych, należy podać imię i nazwisko autora, tytuł strony, nazwę strony (kursywą), adres strony <URL>, oznaczony symbolami <> oraz datę ostatniego wyświetlenia tej strony (w nawiasach). Data musi być podana w języku artykułu.

W poniższych przykładach każdy rodzaj przypisu jest podany w dwóch formatach: pierwszy to przykład przypisu na dole strony; drugi – Referenses.

 

Przykłady różnych źródeł literatury:

Monografia:

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140.

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English]

 

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир.

Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow: Ves’ mir. [in Russian].

 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5.

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English]

 

Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

 

Artykuł w czasopiśmie:

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Finance32, 1140 – 1147.

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Financeno. 32, 1140 – 1147. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. Наука та наукознавство4, 90-100.

Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual’na vlasnist’ v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi v systemi natsional’noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 [in Ukrainian].

 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375.

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English].

 

Materiały konferencyjne:

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal’nogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Web-link:

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01)

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, July, 01) [in English].

 

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, липень, 03).

Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, July, 03). [in Ukrainian].

 

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25).

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English].

 

Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).

Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].

 

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017).

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).

 

Akty prawne i regulacje:

Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.

Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)

Tsyvilnyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny[The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)

 

Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)

Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 (Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional’nyj pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus’. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)

 

Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 2005).

Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)

 

Agreements, conventions, recommendations

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21 листопада 2016)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  [in English]. (2016, November, 21)

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21)

 

Umowy dwustronne

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny ta Uryad Rosiys’koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].

 

Dokumenty sądowe

Dokumenty Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].

 

ECHR cases (until October 31, 1998)

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A.

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A. [in English].

 

ECHR cases (after November 1, 1998)

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].

 

Orzeczenia sądowe poszczególnych krajów

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> [in Russian] (2016, June 21).

 

 

 

 

Comments are closed.