Авторам

 

Науково-теоретичний журнал «Evropský časopis ekonomiky a managementu» («Європейський журнал економіки та менеджменту») запрошує до співпраці у рамках публікації наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених (аспірантів, здобувачів), які спеціалізуються в різних галузях економіки та управління.

На 2021 рік встановлено такі ціни на публікацію статей:
– 1390 грн за статтю українською мовою.
– 1090 грн за статтю будь-якою іншою мовою (статті російською не приймаються). Нами можуть бути надані додаткові послуги з перекладу та редагування статей іноземними мовами.
Публікація без надання авторського примірника журналу (тільки електронна копія) 1240 грн і 940 грн відповідно.
Термінова публікація оплачується за окремим тарифом (+ 30%).

Журнал виходить 6 разів на рік. 

Статті для публікації в першому номері журналу приймаються до 1 лютого і виходять друком
до 28 лютого.
Статті для публікації в другому номері журналу приймаються до 1 квітня і виходять друком
до 30 квітня.
Статті для публікації в третьому номері журналу приймаються до 1 червня і виходять друком
до 30 червня.
Статті для публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 серпня і виходять друком
до 31 серпня.
Статті для публікації в п’ятому номері журналу приймаються 1 жовтня і виходять друком
до 30 жовтня.
Статті для публікації в шостому номері журналу приймаються 1 грудня і виходять друком
до 31 грудня.

Нині формуються відповідні номери журналу за 2021 рік.

Вимоги до рукописів:

Мова: статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.

Кожна стаття, що надходить до Журналу, повинна мати анотацію, що складається з одного абзацу обсягом не менше 1800 символів. В анотації  автор повинен підсумувати чому проводилось дослідження, як воно проводилось, а також його головні результати та висновки. Анотація також має містити огляд гіпотези, методів, результатів, висновків та наслідків для подальших досліджень. Посилання на джерела в анотації не приводяться.

Обсяг: в оголошену ціну публікації входить публікація статті обсягом від 16 000 до 28 000 знаків з пробілами (кожна сторінка (2 000 знаків) понад цього обсягу оплачується окремо та коштує 70 гривень).

Назва статті: мовою статті та англійською.

Дані автора: повні відомості про автора: ПІБ, звання, ступені, посада, місце роботи також подаються українською та англійською.

Анотації: мовою статті та англійською, обсягом не менше 1800 знаків з пробілами кожна.

Ключові слова: 5 та більше українською та англійською.

Обов’язково подається ORCID-ідентифікатор автора (отримати його можна на сторінці https://orcid.org).

Посилання на джерела та літературу: робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються. Оформлюються згідно стандартів АРА. Зразок оформлення міститься нижче в блоці “Приклади оформлення…”.

Referenses: Наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в «латинізованому» вигляді (Referenses): в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею та у квадратних дужках перекладаються англійською за прикладом, що наведено нижче. Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та https://slovnyk.ua/translit.php — для українських джерел.

Формат тексту: Вкрай бажано подавати статті у форматі docx (у форматі звичайного докмуенту MS Word 2010, 2013 або Office 365). За неможливості надати файли у цьому форматі статті подаються у форматі rtf (у текстовому процесорі типу MS WORD це робиться через опцію «зберегти як» та обрати інший тип файлу – Reach Text Format).

Формат ілюстрацій: Формат ілюстрацій: ілюстрації до статей (графіки, малюнки, діаграми тощо) вставляються до тексту статей після відповідних посилань, а також додатково подаються (кожен малюнок кожного формату в окремому файлі) у двох форматах: у форматі TIFF або PDF, та в тому форматі, в якому вони безпосередньо робилися автором (Word, Exel тощо) без переведення їх у малюнок. Файли з малюнками підписються “Рис.1”, “Рис.2” тощо.

При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк, тому малюнки треба готувати саме для чорно-білого друку (в тому числі кольори заміняти штрихуванням чи різними позначками). За непереборної потреби друкування кольорових малюнків вони можуть бути прийняті до друку після погодження їх якості з редакцією журналу за додаткову плату із розрахунку 20 євро за кожен кольоровий малюнок.

Надсилати на адресу: Відповідним чином оформлений рукопис статті подається електронною поштою на адресу редакції: [email protected] Про отримання Вашої статті редакція повідомляє окремим листом.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не приймає до публікації.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ APASTYLE

Загальні правила:

Бібліографічні описи джерел і літератури у посторінкових посиланнях та у транслітерованому списку літератури (references) мають бути оформлені відповідно до вимог APA-Style згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення найбільш поширених бібліографічних джерел. Більш докладну інформацію можна отримати на сайті: http://www.apastyle.org.

При оформленні бібліографічних описів джерел і літератури потрібно враховувати пряме та курсивне (Italic) начертання тексту, а також послідовність розміщення елементів посилання.

Посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються. Цитати також подаються мовою статті.

Список літератури (references) наприкінці статті оформляється латиницею. При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі References:

– ПІБ авторів (транслітерація);

– назва статті (транслітерація) і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

– назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою.

У References місто видання у англомовних та україномовних джерелах вказується англіською мовою, а назва видавництва – траснлітерується.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та https://slovnyk.ua/translit.php — для українських джерел.

При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту <URL>, виділену знаками <>, та дату останнього перегляду цього сайту (в круглих дужках). Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.

Для Вашої зручності, наведені нижче приклади оформлення джерел та літератури розділені за видами таких джерел, та кожен із них наводиться послідовно в двох форматах: перший – приклад посторінкового посилання; другий – приклад посилання на те саме джерело, як воно має бути наведено після тексту статті у розділі References.

 

Монографія

Посторінково: Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140.

References: Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English]

 

Посторінково: Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир.

References: Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow: Ves’ mir. [in Russian].

 

Посторінково: Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5.

References: Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English]

 

Посторінково: Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

References: Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

 

Стаття в журналі

Посторінково: Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Finance, 32, 1140 – 1147.

References: Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English].

 

Посторінково: Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

References: Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Посторінково: Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100.

References: Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual’na vlasnist’ v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi v systemi natsional’noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], 4, 90-100 [in Ukrainian].

 

Посторінково: Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, 9 (3), 353-375.

References: Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, 9 (3), 353-375. [in English].

 

Тези конференції

Посторінково: Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

References: Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Посторінково: Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

References: Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal’nogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Посилання на web-ресурс

Посторінково: Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01)

References: Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, July, 01) [in English].

 

Посторінково: Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, липень, 03).

References: Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, July, 03). [in Ukrainian].

 

Посторінково: Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25).

References: Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English].

 

Посторінково: Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).

References: Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].

 

Посторінково: Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017).

References: Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).

 

Посилання на законодавчі акти та правові документи

Закони та підзаконні акти

Посторінково: Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.

References: Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian].

 

Посторінково: Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)

References: Tsyvilnyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)

 

Посторінково: Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)

References: Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 (Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional’nyj pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus’. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)

 

Посторінково: Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 2005).

References: Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)

 

Угоди, конвенції, рекомендації

Посторінково: International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21 листопада 2016)

References: International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  [in English]. (2016, November, 21)

 

Посторінково: Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).

References: Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21)

 

Двосторонні угоди

Посторінково: Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.

References: Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny ta Uryad Rosiys’koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].

 

Документи судів

Документи Міжнародного суду

Посторінково: Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)

References: Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)

 

Посторінково: The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

References: The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].

 

Справи ЄСПЛ (до 31 жовтня 1998 року)

Посторінково: Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A.

References: Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A. [in English].

 

Справи ЄСПЛ (з 1 листопада 1998 року)

Посторінково: Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.

References: Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].

 

Судові рішення окремих країн

Посторінково: Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).

References: Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> [in Russian] (2016, June 21).

 

Comments are closed.