2015, V. 1, Iss. 1

 

European Journal of Economics and Management, 2015, Volume 1, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

Gernego Iu.O., FINANCING OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT [Гернего Ю.O., Фінансування інтелектуального потенціалу інноваційного розвитку] 6-12

Pasazhko T., PRESENT CONDITIONS AND PROSPECTS OF FINANCIAL MECHANISM OF TRANSFORMATION HOUSEHOLD SAVING INTO INVESTMENT RESOURCES FOR UKRAINIAN ECONOMY [Пасажко Т., Сучасні умови та перспективи фінансових механізмів трансформування заощаджень домогосподарств в інвестиційні ресурси української економіки] 13-18

Anzin R., TRANSFORMATION OFCOMPANIES’ FINANCIAL STATEMENTS TO INTERNATIONAL STANDARDS [Анзін Р., Трансформація фінансової звітності компаній відповідно до міжнародних стандартів] 19-23

Potrashkova L., ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ENTERPRISE POTENTIAL ACTIVITY MODELLING [Потрашкова Л., Аналіз методичних підходів до моделювання потенційної діяльності підприємства] 24-29

Kotlubay V., Redina Y., Khaiminova I., VALUE CONCEPTS OF “SEA COMPLEX” AND “MARINE INDUSTRY” [Котлубай В., Редіна Ю., Хаімінова І., Вартісні концепти «морського комплексу» та «морської індустрії»] 30-35

Andryeyeva N., Barun M., USING THE INNOVATIVE RESEARCH CENTER FOR INTRODUCTION OF RESOURCE-SAVING AND ENVIRONMENTALLY ORIENTED PROJECTS BASED ON THE CROWDSOURCING PLATFORM [Андрєєва Н., Барун М., Використання інноваційних дослідницьких центрів для впровадження ресурсо-економних та еколого-орієнтованих проектів на краудфандінговій платформі] 36-41

Namoniuk V., Ivanenko T., THE SPECIFIC FEATURES OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS ACTIVITIES [Намонюк В.Є., Іваненко Т.В., Особливості діяльності суверенних інвестиційних фондів] 42-48

Gaponenko O., Sergienko O., Tatar M., DYNAMIC SIMULATION MODELS OF SCENARIOS OF MACHINERY ENTERPRISES COMPETITIVENESS FORMATION [Гапоненко О.Є., Сергієнко О.А., Татар М.С., Динамічні імітаційні моделі сценаріїв формування конкурентостійкості підприємств машинобудування] 49-60

Holikov I., SYSTEM STRUCTURE OF THE TRANSPORT ECONOMIC ACTIVITY MANAGEMENT [Голіков І.В., Структура системи управління економічною діяльністю транспортної галузі] 61-67

Szabados A., Postoenko K., MONITORING OF PUBLIC MANAGEMENT TRENDS IN UKRAINE [Сабадош Г.О., Постоєнко К.І., Моніторинг тенденцій державного менеджменту в Україні] 68-74

Маlyukova І.V., THE PROCEDURE OF BUYING AND SELLING CURRENCY [Малюкова І.В., Процедура купівлі-продажу валюти] 75-79

Tsvetkov K.L., THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THEDEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MACHINE-BUILDING COMPLEX [Целков К.Л., Сучасний стан та перспективи розвитку російського машино-будівного комплексу] 80-84

Comments are closed.