2015, V. 1, Iss. 2

 

European Journal of Economics and Management, 2015, Volume 1, Issue 2 – download the entire journal

Title

Table of contents

N. Gruschynska, GEOSPETSIALIZATION AS COMPETITION AND SIMBIOZ GEOECONOMIC INTERNATIONAL SPECIALIZATION [Грущинська Н., ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СИМБІОЗ ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ] 7-12

O. Bulkot, FINANCIAL RECOVERY IN THE POST CRISIS GLOBAL FINANCIAL SYSTEM [Булкот О., ФІНАНСОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ В ПОСТ-КРИЗОВІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ] 13-19

V. Korcheva, FISCAL POLICY OF FOREIGN COUNTRIES UNDER UNCERTAINTY OF ECONOMIC DEVELOPMENT CONDITIONS [Корчева В., ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ] 20-26

Z. Romanchuk, UKRAINE’S INVESTMENT CLIMATE ANALYSIS AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT [Романчук З., АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ] 27-32

V. Levkivskyi, THE POTENTIAL OF MUTUALLY ADVANTAGEOUS COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND CHINA IN CONDITIONS OF GLOBAL INSTABILITY [Левківський В., ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ І КИТАЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ] 33-36

N. Kyzymyshyn, THE INNOVATION DEVELOPMENT FEATURES OF REGIONS IN A GLOBALIZING ECONOMY [Кизимишин Н., ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ] 37-42

A. Shpak, SPATIAL DIFFERENTIATION AND STRUCTURAL FEATURES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS [Шпак А., ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ] 43-50

S. Leshanych, THE COMPLEX EVALUATION AND ANALYSIS OF REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL [Лешанич С. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ] 51-60

I. Bodnaruk, RATING ESTIMATION IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION [Боднарук І., РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ] 61-66

I. Vasylchuk, SOCIAL FINANCES MARKET AS A MECHANISM OF SOCIETY ORIENTED CORPORATIONS FINANCING [Васильчук І., РИНОК СОЦІАЛЬНИХ ФІНАНСІВ ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ КОРПОРАЦІЙ] 67-73

R. Pidlypna, EMPIRICAL MODELS OF RESOURCE SUPPORT OF SOCIAL INSURANCE AND THEIR BALANCING PROBLEMS [Підлипна Р., ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗБАЛАНСУВАННЯ] 74-79

S. Onufryk, INNOVATIONS IN THE PUBLIC PROGRAM-TARGET MODEL ADMINISTRATION IN TAXATION [Онуфрик С., ІННОВАЦІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОМУ УПРАВЛІННІ СФЕРОЮ ОПОДАТКУВАННЯ] 80-84

O. Kundytskyj, TAX AS THE MAIN INCENTIVE OF THE AIC MARKET DEVELOPMENT [Кундицький О., ПОДАТКИ ЯК ОСНОВНИЙ СТИМУЛ РОЗВИТКУ РИНКІВ АПК] 85-88

A. Bryk, UKRAINIAN COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCT AND POTENTIAL MARKETS IN THE INCREASINGLY GLOBAL FOOD CRISIS [Брик А., КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИНКИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ] 89-98

O. Bogdan, MARKET ANALYSIS OF RISKS AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINIAN AGROSECTOR TO IMPLEMENT SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT [Богдан О., РИНКОВИЙ АНАЛІЗ РИЗИКІВ І МОЖЛИВОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ АГРОСЕКТОРІ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАЛИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ] 99-107

O. Senyshyn, ON THE PROBLEM OF STUDY OF THE MEANING OF THE NOTION “FOOD PRODUCTION COMPLEX” [Сенчишин О., ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «КОМПЛЕКС ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ] 108-111

O. Romanyshyn, THEORETICAL ASPECTS OF THE MEAT REGIONAL MARKET FUNCTIONING [Романишин О., ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА] 112-116

T. Dziuba, EVALUATION OF THE DIRECT FOREIGN INVESTMENTS ATTRACTION: PERSPECTIVES FOR THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES [Дзюба Т., ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: ВИГОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ] 117-121

Z. Sorokivska, CURRENT TRENDS MERGERS AND ACQUISITIONS IN THE BANKING SECTOR UKRAINE [Сороківська З., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ] 122-127

E. Romat, M. Irtlach, M. Chykusova, TV PROGRAM BRANDS IN BRAND PORTFOLIO OF TELEVISION COMPANIES [Ромат Е., Ільтрах М., Чикусова М., БРЕНДИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ В ПОРТФОЛІО ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КОМПАНІЙ] 128-132

O. Kibik, Y. Postolenco, M. Shirokov, PRECONDITIONS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF UKRAINIAN’S PORT OPERATIONS ENTERPRISES BUDGETING SYSTEM [Кібік О., Постоленко Ю., Широков М., ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ] 133-137

P. Zakharchenko, D. Savushkin, FORECASTING EXPECTATIONS OF RESORT-TOURIST MARKET OF UKRAINE IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION ECONOMY [Захарченко П., Савушкін Д., ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ] 138-143

A. Tomashevska, ECONOMIC MECHANISMS OF INTERACTION MANAGEMENT ON THE REGIONAL TOURISM MARKET [Томашевська А., ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ] 144-150

O. Popova, MODELING OF THE CONCEPTION OF TOURISTS SERVICES DEMAND STIMULATION [Попова О., КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ] 151-159

O. Garazha, INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF NATURE RESERVE LANDS AND OTHER ENVIRONMENTAL PROTECTION APPOINTMENTS MANAGEMENT [Гаража О., ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ТА ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ] 160-166

V. Pikiner, OPERATION OF WASTE AS A STRATEGIC OBJECTS CONTROL [Пікінер В., ОПЕРАЦІЇ З ВІДХОДАМИ ЯК СТРАТЕГІЧНІ ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ] 157-171

T. Nikolaieva, CONTRACTS FOR INTEGRATED PROJECT DELIVERY WITH THE STATE PARTICIPATION [Ніколаєва Т., КОНТРАКТИ НА СПІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ЗА ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ] 172-177

Z. Pestovska, MODERN ASPECTS OF PAYABLES AND RECEIVABLES MANAGEMENT [Пестовська З., СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ТА ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА] 178-183

Y. Sudyn, EVALUATION OF GOODWILL: FACTORS, METHODS AND WAYS TO DEVELOPMENT [Судин Ю., ОЦІНКА ГУДВІЛУ: ФАКТОРИ, МЕТОДИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ] 184-189

K. Chygyryk, METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC RISK ASSESSMENT AS A COMPONENT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT PROCESS [Чигирик К., МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ] 190-196

V. Zhavoronkov, V. Klymenko, THE CONCEPTUAL MODEL OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY [Жаворонков В., Клименко В., КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СОЦІО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОСТ-ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА] 197-201

Comments are closed.