2016, V. 2, Iss. 5

 

European Journal of Economics and Management, 2016, Volume 2, Issue 5 – download the entire journal

Title

Table of contents

Gani Asllani, Bedri Statovci, ECONOMIC AND DEVELOPMENT GROWTH – WESTERN BALKAN CASE [Гані Асллані, Бедрі Статовчі, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЗРОСТАННЯ – ПРИКЛАД ЗАХІДНИХ БАЛКАН] 6-13

Natalia Andryeyeva, Olena Martunyuk, GREENING INNOVATION POLICY OF UKRAINE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC RELATIONS: THE DISCOURSE OF MODERN VIEWS [Наталя Андрєєва, Олена Мартинюк, ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: ДИСКУРС СУЧАСНИХ ДУМОК] 14-22

Igor Nestoryshen, Volodymyr Kolesnyk, Oleksandr Dolgiy, ASSESSMENT OF MECHANISMS FOR MANAGEMENT OF INTERNATIONAL DELIVERY CHAIN IN THE AREA OF STATE SAFETY [Ігор Несторишен, Володимир Колесник, Олександр Долгий, ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНИМ МІЖНАРОДНИМ ЛАНЦЮГОМ ПОСТАЧАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ] 23-30

Pavlo Zhuk, MODERN APPROACHES TO THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF A COUNTRY [Павло Жук, СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ] 31-34

Oksana Shyba, INCREASING THE POTENTIAL OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN UKRAINE: EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES [Оксана Шиба, ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: ДОСВІД КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС] 35-40

Gani Asllani, Bedri Statovci, WESTERN BALKAN COUNTRIES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION – THE CASE OF KOSOVO [Гані Асллані, Бедрі Статовчі, КРАЇНИ ЗАХІДНИХ БАЛКАН У ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ – ПРИКЛАД КОСОВО] 41-45

Anna Dergach, REGULATORY, ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL SUPPORT OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF MIGRATION [Анна Дергач, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЄЮ] 46-53

Lyudmyla Seheda, SPECIFICS OF MONETARY REGULATION IN UKRAINE [Людмила Сегеда, ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ] 54-63

Lilya Semotiuk, IMPROVEMENT OF RELATIONS BETWEEN SME AND BANKS [Лілія Семотюк, ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ] 64-69

Valentyna Kozlovtseva, THE TYPOLOGY OF ORGANIZING, ECONOMIC AND INSTITUTIONAL FACTORS TO INTRODUCE THE CONCEPT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUCTION IN AGROINDUSTRIAL SPHERE [Валентина Козловцева, ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ ВАЖЕЛІВ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ] 70-75

Daria Zinkovska, DETERMINATION OF THE MAIN DEVELOPMENT TRENDS OF THE OIL AND FAT INDUSTRY OF UKRAINE: MARKETING ASPECTS [Дар’я Зіньковська, ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ] 76-82

Yaryna Horyn, CONCEPT OF COMPETITIVNESS AND ITS PECULIARITIES IN EDUCATIONAL SERVICES [Ярина Горинь, ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА В ОСВІТНІХ ПОСЛУГАХ] 83-88

Comments are closed.