Авторам

 

Науково-теоретичний журнал «Evropský časopis ekonomiky a managementu» («Європейський журнал економіки та менеджменту») запрошує до співпраці у рамках публікації наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих вчених (аспірантів, здобувачів), які спеціалізуються в різних галузях економіки та управління.

Журнал виходить 6 разів на рік.

Нині формуються другий та третій номери журналу за 2018 рік.

Статті для публікації в першому номері журналу приймаються до 1 лютого і виходять друком до 28 лютого.
Статті для публікації в другому номері журналу приймаються до 1 квітня і виходять друком до 30 квітня.
Статті для публікації в третьому номері журналу приймаються до 1 червня і виходять друком до 30 червня.
Статті для публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 серпня і виходять друком до 31 серпня.
Статті для публікації в п’ятому номері журналу приймаються 1 жовтня і виходять друком до 30 жовтня.
Статті для публікації в шостому номері журналу приймаються 1 грудня і виходять друком до 31 грудня.

Надаються додаткові послуги з перекладу статей іноземними (англійською, чеською) мовами.

Вимоги до рукописів:

Обсяг: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Time New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний).

Статті приймаються англійською, чеською, українською мовами.

В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються двома мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та англійською мовою;
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в «латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://translit.kh.ua/ — для українських джерел.

Вкрай бажано подавати статті у форматі rtf (у текстовому процесорі типу MS WORD це робиться через опцію «зберегти як» та обрати інший тип файлу – Reach Text Format).

Відповідним чином оформлений рукопис статті подається електронною поштою на адресу редакції: [email protected]

Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та списку літератури мають бути оформлені згідно з угодами APA (American Psychological Association).

Ілюстрації до статей (графіка, малюнки і діаграми) подаються у форматі TIFF або PDF (кожен малюнок в окремому файлі).

При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.

Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою публікації.

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ APASTYLE

Загальні правила:

Бібліографічні описи джерел і літератури у посторінкових посиланнях та у транслітерованому списку літератури (references) мають бути оформлені відповідно до вимог APA-Style згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення найбільш поширених бібліографічних джерел. Більш докладну інформацію можна отримати на сайті: http://www.apastyle.org.

При оформленні бібліографічних описів джерел і літератури потрібно враховувати пряме та курсивне (Italic) начертання тексту, а також послідовність розміщення елементів посилання.

Посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не перекладаються та не транслітеруються. Цитати також подаються мовою статті.

Список літератури (references) наприкінці статті оформляється латиницею. При оформленні бібліографічних посилань на кириличні (в тому числі україномовні та російськомовні) статті, надруковані в журналах та збірниках, рекомендуємо такий варіант структури бібліографічних посилань в розділі References:

– ПІБ авторів (транслітерація);

– назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];

– назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];

– вихідні дані з позначеннями англійською мовою.

У References місто видання у англомовних та україномовних джерелах вказується англіською мовою, а назва видавництва – траснлітерується.

Для автоматичної транслітерації кириличних джерел можна скористатися сайтами http://www.translit.ru – для російськомовних джерел, та http://www.slovnyk.ua/services/translit.php — для українських джерел.

При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту <URL>, виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду цього сайту (в круглих дужках). Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.

Для Вашої зручності, наведені нижче приклади оформлення джерел та літератури розділені за видами таких джерел, та кожен із них наводиться послідовно в двох форматах: перший – приклад посторінкового посилання; другий – приклад посилання на те саме джерело, як воно має бути наведено в списку літератури (references).

 

Монографія

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley, 140.

Barney, J.B. (1996). Gaining and sustaining competitive advantage. Boston: Addison-Wesley.  [in English]

 

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь мир.

Habermas, Ju. (2003). Filosofskij diskurs o moderne [Philosophical Discourse on Modernity]. Moscow: Ves’ mir. [in Russian].

 

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute, 5.

Belt, B., Brummer, C., Gorfine,D. (2012). Crowdfunding: Maximizing the promise and minimizing the peril. Washington, DC: Milken Institute. [in English]

 

Пашута, М.Т., Шкільнюк, О.М. (2005). Інновації: понятійно-теормінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури.

Pashuta, M.T., Shkilnyuk, O.M. (2005). Innovaciyi: ponyatijno-terminologichnj aparat, ekonomichna sutnist ta shlyaxy stymulyuvannya: navchanyj posibnyk [Innovations: the conceptual and therminological apparatus, the economic essence and ways of stimulation: the manual]. Kyiv: Centr navchalnoyi literatury. [in Ukrainian].

 

Стаття в журналі

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Finance, 32, 1140 – 1147.

Andries, A.M. (2015). Nexus between concentration and fragility across EU banking systems. Procedia Economics and Finance, no. 32, 1140 – 1147. [in English].

 

Musilová, K. (2017). Možnosti aplikace konceptu postmateriálního štěpení na substátních úrovních. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55

Musilová, K. (2017). Mozhnosti aplikace konceptu postmaterialnigo shtepeni na substatnih urovnih. [The Possibilities and Limits of Applying the Concept of Postmaterial Cleavage on Sub-State Levels]. Central European Political Studies Review, 19(1), 55-75. doi:http://dx.doi.org/10.5817/CEPSR.2017.1.55 [in Czech].

 

Андрощук, Г.О. (2014). Інтелектуальна власність в наукоємних виробництвах і оборонній сфері в системі національної безпеки. Наука та наукознавство, 4, 90-100.

Androshchuk, H.O. (2014) Intelektual’na vlasnist’ v naukoyemnykh vyrobnytstvakh i oboronniy sferi v systemi natsional’noyi bezpeky [Intellectual property in knowledge based industries and the defense sector in the system of  national security]. Nauka ta naukoznavstvo. [Science and Research], no. 4, 90-100 [in Ukrainian].

 

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375.

Dur, A., Baccini, L., Elsig, M. (2014). The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Database. Review of International Organizations, vol.9(3), 353-375. [in English].

 

Тези конференції

Башлик, Д.О. (2015). Історичні передумови для сучасного економічного суперництва Японії та Китаю. Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 жовтня 2015 р.), 89-91.

Bashlik, D.O. (2015). Іstorichnі peredumovi dlya suchasnogo ekonomіchnogo supernictva Yaponіy ta Kitayu. [Historical prerequisites for the current economic rivalry of Japan and China]. Polіtologіya, fіlosofіya, socіologіya: konturi mіzhdisciplіnarnogo peretinu: materіali ІІІ Mіzhnarodnoї naukovo-praktichnoї konferencії (m. Odesa, 15-16 zhovtnya 2015 r.). [Political science, philosophy, sociology: contours of the interdisciplinary section: materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Odesa, October 15-16, 2015)], 89-91. [in Ukrainian].

 

Давиденко, М.Л., Сірик, О.М. (2013) Сучасні проблемні питання тлумачення статті 152 Кримінального кодексу України. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.), 2, 284-285.

Davidenko, M.L., Sіrik, O.M. (2013) Suchasnі problemnі pitannya tlumachennya stattі 152 Krimіnal’nogo kodeksu Ukraini. [Current issues of interpretation of Article 152 of the Criminal Code of Ukraine]. Pravove zhittya suchasnoї Ukraїni: materіali Mіzhnarodnoї naukovoї konferencії profesorsko-vikladackogo ta aspіrantskogo skladu (m. Odesa, 16-17 travnya 2013 r.) [The Legal Life of Modern Ukraine: Materials of the International Scientific Conference of the Teaching and Postgraduate Students (Odessa, May 16-17, 2013)], 2, 284-285. [in Ukrainian].

 

Посилання на web-ресурс

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, липень, 01)

Nozick, R. Anarchy, State and Utopia. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchy,_State,_and_Utopia#Equality.2C_Envy.2C_Exploitation.2C_Etc> (2017, July, 01) [in English].

 

Феєр, О. (2016). Модернізація як економічна категорія. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, липень, 03).

Feyer, O. (2016). Modernizaciya yak ekonomichna kategoriya [Modernization as an economic category]. Naukovy`j visny`k Mukachivs`kogo derzhavnogo universy`tetu [Scientific herald of Mukachevo State University], 1(5), 70-74. <http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2016/05/1-5-1-2016-11.pdf> (2017, July, 03). [in Ukrainian].

 

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25).

Horn, H., Mavroidis, Р.С., Sapir, А. (2009). Beyond the WTO? An anatomy of AU and US preferential trade agreements. Bruegel. <http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf> (2017, July, 25). [in English].

 

Амосов, О.Ю., Гавкалова, Н.Л. (2011). Модернізація в Україні: шлях в майбутнє. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. Т.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> (2017, липень, 05).

Amosov, O.Yu., Gavkalova, N.L. (2011). Modernizaciya v Ukrayini: shlyax v majbutnye [Modernization in Ukraine: the way to the future]. Strategiya rozvy`tku Ukrayiny. Ekonomika, sociologiya, pravo [Strategy of development of Ukraine. Economics, sociology, law]. T.1, 4, 16-21. <http://ecobio.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4383/4515> [in Ukrainian].

 

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017).

Definition of modernization. Merriam-Webster, Inc. Dictionary. <http://www.merriam-webster.com/dictionary/ modernization> (03 березня 2017). [in English]. (2017, March, 03).

 

Посилання на законодавчі акти та правові документи

Закони та підзаконні акти

Закон про виконавче провадження cт. 24. 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.

Zakon pro vykonavche provadzhennya 1999 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [Law on Enforcement 1999 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 19, 194. [in Ukrainian].

 

Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6. 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)

Tsyvilnyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). [Civil Code  2003 (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> [in Ukrainian]. (2013, листопад, 21)

 

Директива о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой 2015 (Президент Республики Беларусь). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf > (05 мая 2017)

Direktiva o razvitii dvustoronnih otnoshenij Respubliki Belarus’ s Kitajskoj Narodnoj Respublikoj 2015 (Prezident Respubliki Belarus’). [The Directive of the bilateral relations development of the Republic of Belarus with People’s Republic of China 2015 (The President of the Republic of Belarus)]. Nacional’nyj pravovoj Internet-portal Respubliki Belarus’. [National legal Internet-portal of the Republic of Belarus]. <http://www.pravo.by/upload/docs/op/P01500005_1441141200.pdf> [in Russian]. (2017, May, 05)

 

Проект Закону про виставкову діяльність в Україні 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> (01 грудня 2005).

Proekt Zakonu pro vystavkovu dijalʹnistʹ v Ukrajini 2005 (Verkhovna Rada Ukrajiny). [The Draft Law on Exhibition Activity in Ukraine (Verkhovna Rada of Ukraine)]. Oficijnyj sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny [The official site of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=25190> [in Ukrainian]. (2005, December, 01)

 

Угоди, конвенції, рекомендації

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21 листопада 2016)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 art 2. (General Assembly of the United Nations) <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>  [in English]. (2016, November, 21)

 

Рекомендация о развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение 2004 (Международная организация труда). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21 листопада 2013).

Rekomendacija o razvitii ljudskih resursov: obrazovanie, podgotovka kadrov i nepreryvnoe obuchenie 2004 (Mezhdunarodnaja organizacija truda) [Recommendation on human resources development: education, training and continuing education 2004 (International Labor Organization)]. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The official website of the Verkhovna Rada of Ukraine]. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532>  [in English]. (2013, November, 21)

 

Двосторонні угоди

Угода про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування 2012 (Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації) Офіційний вісник України, 29, 130.

Ugoda pro spivrobitnytstvo v galuzi aviatsiynogo poshuku i ryatuvannya 2012 (Kabinet Ministriv Ukrayiny ta Uryad Rosiys’koyi Federatsiyi) [Agreement on cooperation in the field of aviation search and rescue 2012 (Cabinet of Ministers of Ukraine and Government of the Russian Federation)]. Oficijnyj visnik Ukrajiny [Official Bulletin of Ukraine], 29, 130. [in Ukrainian].

 

Документи судів

Документи Міжнародного суду

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> (12 вересня 2017)

Case concerning pulp mills on the river Uruguay. Argentina v. Uruguay [2007]. ICJ <http://www.icj-cij.org/files/case-related/135/15427.pdf> [in English]. (2017, September 12)

 

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

The Vienna Convention on Consular Relations. Germany v. USA. (Request for the Indication of Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. [in English].

 

Справи ЄСПЛ (до 31 жовтня 1998 року)

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A.

Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191‑A. [in English].

 

Справи ЄСПЛ (з 1 листопада 1998 року)

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II.

Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II. [in English].

 

Судові рішення окремих країн

Постановление по делу № 16-П [2013] КС РФ. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (21 июня 2016).

Postanovlenie po delu № 16-P [2013] KS RF. [Resolution in the case No. 16-P [2013] of the Constitutional Court of the Russian Federation]. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> [in Russian] (2016, June 21).

 

Comments are closed.