2016, V. 2, Iss. 1

European Journal of Economics and Management, 2016, Volume 2, Issue 1 – download the entire journal

Title

Table of contents

Dmytryshyn L., Kushnir O., CONTENT-ANALYSIS OF THE ECONOMIC CAPITAL OF BANK [Дмитришин Л., Кушнір О., КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ] 7-15

Bratkova I., FACTORS THAT AFFECT THE DOMESTIC GOVERNMENT BONDS YIELD [Браткова І., ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ВНУТРІШНІХ УРЯДОВИХ ОБЛІГАЦІЙ] 16-20

Holod A., FACTORS OF SAFETY OF TOURISM IN THE REGION: ESSENCE AND STRUCTURE [Голод А., ФАКТОРИ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА] 21-25

Boiko Iu., STATISTICAL ANALYSIS OF A TOURIST FLOW [Бойко Ю., СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ] 26-31

Farion A., HISTORICAL REALITIES AND CONSEQUENCES OF TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS [Фаріон А., ІСТОРИЧНІ РЕАЛІЇ ТА НАСЛІДКИ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ] 32-36

Dyba O., EUROPEAN BANKING UNION: EFFICIENCY AND PERSPECTIVES FOR FURTHER DEVELOPMENT [Диба О., ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ СОЮЗ: ЕФЕКТИВНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ] 37-44

Zasadnyi B., ADAPTATION OF SYSTEM OF ACCOUNTING AND REPORTING IN UKRAINE IN ACCORDANCE WITH IF [Засадний Б., АДАПТА ЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ] 45-50

Lukanovska I., FEATURES OF THE INTERBUDGETARY TRANSFERS ACCORDING TO CHANGES OF THE BUDGETARY CODE OF UKRAINE [Лукановська І., ОСОБЛИВОСТІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗМІН БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ] 51-55

Tsenkler N., THE ESSENCE AND DIRECTIONS OF CONVERGENCE OF ECONOMY OF REGIONS IN THE CONTEXT OF ACTIVIZATION OF INTEGRATION PROCESSES [Ценклер Н., СУТЬ НА НАПРЯМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ] 56-60

Yaschenko L., Motuzka О., PROCEDURE FOR COMPUTATION AND INTERPRETATION OF BUSINESS CLIMATE INDICATOR FOR UKRAINE [Ященко Л., Мотузка О., ПРОЦЕДУРА ИНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ДІЛОВОГО КЛІМАТУ ДЛЯ УКРАЇНИ] 61-67

Senyshyn O., THEORETICAL ANALYSIS OF RESEARCH OF THE FORECASTING’S ESSENCE AS PREDICTION OF FOOD NEEDS TOOL [Сенишин О., ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНН Я СУТІ ПРОГНОЗУВАНН Я ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПЕРЕДБАЧЕНН Я ПРОДОВОЛЬЧИХ ПОТРЕБ] 68-71

Bysaga K., THE INTERNAL CONTROLS IN THE UK BANKS: THE STRENGTHS SIDES AND THE MAJOR PROBLEMS THAT THEY FACED IN COMPLIANCE WITH ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME AND POSSIBLE REFORMS THAT COULD IMPROVE THAT [Бисага К. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В БАНКАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ ВОНИ СТИКАЮТЬСЯ В РАМКАХ РЕЖИМУ ПРОТИ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ І МОЖЛИВІ РЕФОРМИ, ЩО МОГЛИ Б ЙОГО ПОЛІПШИТИ] 72-76

Honcharova A., SECTORAL CLUSTERINGS OF DOMESTIC ENGINEERING INDUSTRY [Гончарова А., СЕКТОРАЛЬНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ] 77-83

Volokhova I., METHODOLOGY FOR DEFINITION OF EXTENT OF FINANCIAL DECENTRALIZATION ON EXPENSES [Волохова І., МЕТОДОЛОГІ Я ВИЗНАЧЕНН Я СТУПЕН Я ФІНАНСОВОЇ ДЕ ЦЕНТРАЛІЗА ЦІЇ ПО ВИДАТКАХ] 84-90

Lehkyi O., QR-CODING AS ELEMENT OF COMMUNICATION POLICY OF DIGITAL MARKETING [Легкий О., QR-КОДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ] 91-96

Tiulieniev S., MONITORING OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS OF REGULATION OF LABOUR MARKET [Тюлєнєв С., МОНІТОРИНГ МІЖНАРОДН ИХ ІНСТРУМЕНТ ІВ РЕГУЛЮВАНН Я РИНКУ ПРАЦІ] 97-105

Dashevska T., Pavlenko I., FEATURES OF MARKETING ACTIVITY OF SMALL BUSINESS ENTERPRISES [Дашевська Т., Павленко І., ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ] 106-110

Vilkhova T., Melnyk L., LAND USE FORMS IN AGRARIAN FARMS AND THEIR INFLUENCE ON PRODUCTIVE AND RATIONAL USE OF LAND RESOURCES [Вільхова Т., Мельник Л., ФОРМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНЕ Й РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ] 111-116

Ivanova T.L., Zubrykina M.V., IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS ON DEVELOPMENT OF STRATEGY OF MANAGEMENT OF THE LABOR CAPACITY OF THE COAL ENTERPRISES [Іванова Т.Л., Зубрикіна М.В., УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ПРАКТИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВУГІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ] 117-123

Pashchuk L., Komendant О., USING MERCHANDISING TO MANAGE CONSUMER BEHAVIOUR GLOBALLY [Пашчук Л., Комендант О., ВИКОРИСТАННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПОКУПЦІВ У ВСЬОМУ СВІТІ] 124-129

Petrova I., Mosiychuk T., GLOBALIZATION IMPACT ON PROBLEMS OF INNOVATION AND ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE [Петрова І., Мосійчук Т., ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙ ТА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ] 130-135

Ustymenko M., PREREQUISITES OF INTERNATIONAL CLUSTER FORMATION IN THE SECTOR OF TELECOMMUNICATIONS, INFORMATION AND COMPUTER SERVICES OF UKRAINE [Устименко М., ПЕРЕДУМОВАМИ МІЖНАРОДНОГО КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ У СЕКТОРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ] 136-140

Zykova O., EXPANSION OF GLOBAL LIQUIDITY: CHANGE OF A TREND FOR LATIN AMERICA [Зикова О., ЕКСПАНСІ Я ГЛОБАЛЬНОЇ ЛІКВІДНОСТІ : ЗМІНА ТРЕНДІВ ДЛ Я РЕГІОНУ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ] 141-146

Tsybuliak A., MODERN ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS IN DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY [Цибуляк А., СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА] 147-152

Kozlovtseva V., BENCHMARKING TOOLS TO IMPLEMENT CONCEPT OF CLEANER PRODUCTION IN ECONOMIC ACTIVITY [Козловцева В., ІНСТРУМЕНТИ БЕНЧМАРКІНГУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ] 153-157

Comments are closed.