2016, V. 2, Iss. 2

European Journal of Economics and Management, 2016, Volume 2, Issue 2 – download the entire journal

Title

Table of contents

Andrii Onyshchenko, MODELING THE TRANSFORMATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECTOR-INDICATORS UNDER GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTION [Онищенко А., МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ СКОРОЧЕННЯ ЕМІСІЙ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ] 7-13

Irina Yarygina, FINANCIAL INTERMEDIARIES CONTRIBUTE TO BRICS [Яригіна І., ВНЕСОК ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В ДІЯЛЬНІСТЬ БРІКС] 14-20

Olga Zykova, INSTRUMENTS OF THE DEDOLLARIZATION POLICY IN LATIN AMERICAN COUNTRIES [Зикова О., ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ ДЕДОЛАРИЗАЦІЇ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ] 21-28

Nataliia Zachosova, ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS AND ITS EFFECTIVENESS EVALUATION [Зачосова Н., УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ] 29-34

Kateryna Bysaga, LEGAL SUPPORT OF COMBATING MONEY LAUNDERING: THE GLOBAL LEVEL [Бисага К., ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ: ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ] 35-49

Iryna Medvedieva, CONSTRUCTING CATEGORY «INTERNATIONAL BUSINESS» [Медведєва І., БУДУЮЧИ КАТЕГОРІЮ «МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС] 50-56

Valentyn Khokhlov, INCORPORATING HUMAN CAPITAL INTO THE ASSET ALLOCATION [Хохлов В., ВКЛЮЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПРИ РОЗПОДІЛІ АКТИВІВ] 57-64

Larysa Garmider, Paul Begma, LABOR FLOWS OF ENTERPRISE: ESSENCE AND CLASSIFICATION [Гармідер Л., Бегма П., ТРУДОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ] 65-71

Yuliya Malynovska, Nataliya Petryshyn, Yuriy Malynovskyi, METHODICAL PROVISION FOR IDENTIFICATION EFFICIENCY OF METHOD OF ACTIVATING EMPLOYEES IN COMMUNICATION SYSTEM [Малиновська Ю., Петришин Н., Малиновський Ю., МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ АКТИВІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ] 72-80

Liudmyla Melnyk, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION IN UKRAINE [Мельник Л., НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ] 81-86

Victoria Zhurylo, MODERN TRENDS OF CONSUMPTION CULTURE IN UKRAINE HIGH-TECH MARKET [Журило В., СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ] 87-92

Victoria Tomareva-Patlahova, THE APPROACHES AND MODEL OF REGIONAL CLUSTERING IN UKRAINE AND EU COUNTRIES [Томарева-Патлахова В., ПІДХОДИ Й МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА У КРАЇНАХ ЄС] 93-102

Andriy Panchyshyn, Myroslav Datsko, PRINCIPLES OF INTERACTION OF ECONOMIC PRODUCTION SYSTEMS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT [Панчишин А., Дацко М., ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ] 103-109

Victoria Yevtushenko, Tetiana Shuba, CONCEPTUAL BASIS FOR THE REALIZATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY SUBJECTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE [Євтушенко В., Шуба Т., КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ] 110-121

Tetyana Pavlyuk, INFLUENCE FACTORS ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES [Павлик Т., ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ] 122-125

Yaroslav Humenyuk, RELATIONSHIP BETWEEN UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR AND GLOBAL FOOD SYSTEM [Гуменюк Я., ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИСТЕМИ] 126-132

Nelya Chorna, FOOD SELF-SUFFICIENCY IN THE FACE OF THREATS TO FOOD SECURITY IN UKRAINE [Чорна Н., CАМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗ ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ] 133-139

Ekaterina Lysenko, EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF FARMING ENTERPRISES [Лисенко К., ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ] 140-146

Oksana Dudnyk, CURRENT STATE AND PROBLEMS OF GOVERNMENT REGULATION OF AGRICULTURE IN UKRAINE [Дудник О., СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ] 147-152

Yana Starinets, THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC-ORGANIZATIONAL INTERACTION OF LARGE AND SMALL BUSINESS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF KRASNOYARSK REGION [Старинець Я., РОЗВИТОК ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВЕЛИКОГО І МАЛОГО БІЗНЕСУ В АПК КРАСНОЯРСЬКОГО КРАЮ] 153-159

Yevhen Merzhynskyy, Tetiana Vakulenko, LACK OF MARKET AFFORDABLE HOUSING AS THREATS TO ECONOMIC SECURITY [Мержинський Є., Вакуленко Т., ВІДСУТНІСТЬ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ] 160-165

Іryna Carpa, A CHOICE OF SOURCINGS OF HOUSING IN CONDITIONS OF NEW ECONOMIC POLICY [Карпа І., ВИБІР ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ] 166-172

Marta Malska, Iryna Zhuk, STATE REGULATION OF TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE AS A PART OF THE NATIONAL ECONOMY [Мальська М., Жук І., ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ] 173-177

Comments are closed.