2018, V. 4, Iss. 2

European Journal of Economics and Management, 2018, Volume 4, Issue 2 – download the entire journal

Title

Table of contents

Iyad A. Al-Nsour, Sa’dun N. Al-Heety, THE ROLE OF ISLAMIC MICROFINANCE IN THE ECONOMY OF JORDAN [Іяд А. Аль-Нсур, Са’дун Н. Аль-Хіті, РОЛЬ ІСЛАМСЬКОГО МІКРОФІНАНСУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ ЙОРДАНІЇ] 5-16

Olha Stefanyshyn, YOUTH ENTREPRENEURSHIP: INSTITUTIONAL AND FINANCIAL STRENGTHENING OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE [Ольга Стефанишин, МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ІНСТИТУЦІЙНЕ І ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ] 17-26

Nina Pavlishyna, Iryna Kochnova, OFFLINE AND ONLINE SEGMENTATION OF CONSUMERS ON THE EXAMPLE OF GOODS WITH A SHORT LIFE CYCLE [Ніна Павлішина, Ірина Кочнова, ОФЛАЙН ТА ОНЛАЙН СЕГМЕНТАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВАРУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ «СПАЛАХ»] 27-36

Nataliia Danylevych, MANAGEMENT BY SOCIO-ECOLOGICAL PROCESSES IN UKRAINE: INNOVATIVE DIRECTIONS [Наталія Данилевич, УПРАВЛІННЯ СОЦІОЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ] 37-42

Iryna Cherevan, Olena Borodina, INTERREGIONAL COOPERATION IN THE GOVERNMENT REGIONAL POLICY SYSTEM [Ірина Черевань, Олена Бородіна, МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ] 43-49

Nelia Bibikova, CONCEPTUAL ESSENCE OF THE POTENTIAL OF MARKET COOPERATION IN AGRARIAN SECTOR [Неля Бібікова, КОНЦЕПТУАЛЬНА СУТНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКОВОЇ КООПЕРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ] 50-57

Joe Rosevelt idrissa Vіntsі, A STUDY OF COMPETITIVE STRATEGIES AND MANAGEMENT EFFICIENCY OF ECONOMIC SECURITY OF THE LEADING WORLD AGRICULTURAL HOLDINGS [Жое Розевелът ідрісса Вінтсі, ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ АГРОХОЛДИНГІВ] 58-67

Kateryna Fen, MODERN CONDITION OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES [Катерина Фень, СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ] 68-77

Denys Zavertany, FEATURES OF THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF A DYNAMIC COMPETITIVE STRATEGY OF THE BAKERY INDUSTRY ENTERPRISES [Денис Завертаний, ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ] 78-83

Svitlana Syrovatka, EXTERNAL EXPERIENCE OF FORMING RATIONAL BEHAVIOR OF PARTICIPANTS IN THE MARKET OF HOUSING-MUNICIPAL SERVICES AND THE PROSPECTS OF ITS APPLICATION IN UKRAINE [Світлана Сироватка, ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ] 84-94

Comments are closed.