2019, V. 5, Iss. 2

European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 2

Title

Table of contents

GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Nataliia Zachosova, Nataliia Nosan, CONCEPTUAL BASES FOR ENSURING FINANCIAL SECURITY OF THE STATE [Наталія Зачосова, Наталія Носань, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ] 6-12

Larysa Rybina, Iryna Samoshkina, Mariia Melnyk, PRIORITY OF FUNCTIONAL DIRECTIVES OF THE SYSTEM OF TAXATION (BY THE EXAMPLE OF UKRAINE) [Лариса Рибіна, Ірина Самошкіна, Марія Мельник, ПРІОРИТЕТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ НАПРЯМІВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)] 13-19

Taras Turetskov, STATE FINANCIAL SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS [Тарас Турецков, ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА] 20-27

Ivanna Dovba, FACTORS INFLUENCING THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION [Іванна Довба, ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ] 28-38

Alina Kumachova, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS APPLICATION IN GREEN INVESTMENT POLICY AT THE LOCAL LEVEL [Аліна Кумачова, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ] 39-44

Halyna Rachynska, Halyna Kopets, TOOLS FOR ACTIVATING SOCIAL DEVELOPMENT OF А COMPANY IN THE CONCEPT OF BUSINESS PERFECTION OF BUSINESS [Галина Рачинська, Галина Копець, ІНСТРУМЕНТИ АКТИВІЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНЦЕПЦІЇ ДІЛОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ БІЗНЕСУ] 45-54

Oleh Leskiv, REGULATION OF THE US ADVERTISING MARKET: TRENDS TOWARDS DECENTRALIZATION AND DIGITALIZATION [Олег Леськів, РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ РЕКЛАМИ США: ТЕНДЕНЦІЇ ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ] 55-62

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND ENTERPRISES

Nina Kureda, MANAGEMENT OF TOURISM SECTOR IN UKRAINIAN REGIONS: DIRECTIONS, OPPORTUNITIES AND RESULTS [Ніна Куреда, УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ СФЕРОЮ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ: НАПРЯМКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ] 63-70

Yuliia Yukhnovska, COMPLEX METHOD FOR EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE TOURIST INDUSTRY POTENTIAL [Юлія Юхновська, КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ] 71-78

Petrо Matkovskyi, Diana Shelenko, Liudmyla Sas, Ivan Balaniuk, INNOVATIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE ECONOMY MODERNIZATION [Петро Матковський, Діана Шеленко, Людмила Сас, Іван Баланюк, ІННОВАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ] 79-85

Olga Bogdanovich, THE LIVESTOCK SECTOR INFLUENCE ON THE AGRICULTURAL ENTERPRISES` ECONOMIC PERFORMANCE [Ольга Богданович, ВПЛИВ ТВАРИННИЦЬКОГО СЕКТОРА НА ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ] 86-89

Oksana Hvozd, TO THE PROBLEM OF STATE REGULATION OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE [Оксана Гвоздь, ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ] 90-96

Anastasiia Shapoval, Tetiana Yanchuk, BRAND-COLORIZATION ANALYSIS AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON THE TARGET AUDIENCE OF CONFECTIONERY PRODUCTS [Анастасія Шаповал, Тетяна Янчук, АНАЛІЗ БРЕНД-КОЛОРИСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ЦІЛЬОВУ АУДИТОРІЮ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ] 97-105

Inna Ippolitova, IMPLEMENTATION OF THE INNOVATION STRATEGY AT THE ENTERPRISE AS A CONDITION OF ITS ECONOMIC DEVELOPMENT [Інна Іпполітова, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК УМОВА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ] 106-112

Мariia Kameniuk, Tetiana Yanchuk, MAIN ASPECTS OF CROWDSOURCING ACTIVITIES [Марія Каменюк, Тетяна Янчук, ОСНОВНІ АСПЕКТИ КРАУДСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ] 113-117

Oleksandr Gerasymov, ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN THE MARKETING ASPECT [Олександр Герасимов, АНАЛІЗ СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У МАРКЕТИНГОВОМУ АСПЕКТІ] 118-132

Volodymyr Baihushev, SYNERGY AMONG PARTICIPANTS OF INTEGRATED CORPORATION AND COMPETITIVE ADVANTAGES IN CONDITIONS OF MARKET UNCERTAINTY [Володимир Байгушев, СИНЕРГІЯ УЧАСНИКІВ ІНТЕГРОВАНОЇ КОРПОРАЦІЇ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ] 133-140

Halyna Seleznova, Larysa Zapashchuk, APPLICATION OF THE COOPERATION STRATEGY IN CONDITIONS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT [Галина Селезньова, Лариса Запащук, ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА] 141-147

REGIONAL ECONOMY AND LABOR ECONOMICS

Oksana Tsizhma, CONCEPTUAL APPROACHES TO FINANCING LABOR POTENTIAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF RESPONSIBLE POLICY IMPLEMENTATION [Оксана Ціжма, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ] 148-155

Maryna Gudz, Anastasiia Atalai, WAYS TO RESOLVE THE PROBLEM OF STAFF TURNOVER AT INDUSTRIAL ENTERPRISES [Марина Гудзь, Анастасія Аталай, ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ПЛИННОСТІ КАДРІВ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ] 156-163

Viktoriia Luhova, Maryna Martiyanova, THE ROLE OF METHODS AND TECHNOLOGIES OF SELF-MANAGEMENT IN PROVIDING PERSONNEL DEVELOPMENT [Вікторія Лугова, Марина Мартіянова, РОЛЬ МЕТОДІВ І ТЕХНОЛОГІЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ] 164-173

Olena Suzdalieva, PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP AT THE REGIONAL (LOCAL) LEVEL AS AN INSTRUMENT FOR THE ACHIEVEMENT OF STRATEGIC GOALS ON RECOVERY OF THE CONFLICT-AFFECTED TERRITORIES OF UKRAINE [Олена Суздалєва, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО НА РЕГІОНАЛЬНОМУ (МІСЦЕВОМУ) РІВНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ] 174-180

Artem Bardas, Alla Dudnyk, THE ROLE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING IN DEVELOPING THE LOCAL POLICY OF URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT [Артем Бардась, Алла Дудник, ДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИКИ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ] 181-187

Petro Gudz, Alla Pankova, DETERMINATION OF SMART-PROFILES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES OF ZAPORIZHZHIA REGION [Петро Гудзь, Алла Панкова, ВИЗНАЧЕННЯ СМАРТ-ПРОФІЛЕЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ] 188-194

Natalia Spasіv, DECENTRALIZATION AND ITS ROLE IN THE FORMATION OF FINANCES OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES [Наталія Спасів, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД] 195-208

FINANCES AND BANKING

Hanna Datsenko, PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPROVING FINANCIAL SAFETY OF ECONOMIC ENTITIES [Ганна Даценко, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ] 209-216

Pavlo Poliakov, THE EFFECTIVENESS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE IN TERMS OF INTEGRATION [Павло Поляков, РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ] 217-222

ACCOUNTING AND AUDITING

Olha Pavelko, TYPES OF THE PROFIT ACCORDING TO THE LEGISLATION OF UKRAINE: THEORETICAL AND METHODICAL APPROACHES TO EXPLORATION AND CALCULATION [Ольга Павелко, ВИДИ ПРИБУТКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРАХУНКУ] 223-228

Comments are closed.