2020, V. 6, Iss. 1

 

Evropský časopis ekonomiky a managementu, 2020, Svazek 6, 1 vydání

Title

Table of contents

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Natalia Shibaeva, Tetiana Baban, Svitlana Tkachenko, REGULATORY REFORMS IN AGRICULTURE IN THE NEW EU MEMBER STATES AND CANDIDATES FOR MEMBERSHIP [Наталія Шибаєва, Тетяна Бабан, Світлана Ткаченко, РЕГУЛЯТОРНІ РЕФОРМИ АГРАРНОЇ СФЕРИ У КРАЇНАХ НОВИХ ЧЛЕНАХ ЄС ТА КАНДИДАТАХ ДО ЄС] 6-15

Diana Pliushch, GRAVITY MODEL OF FOREIGN TRADE BETWEEN UKRAINE AND EU COUNTRIES [Діана Плющ, ГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС] 16-22

Iryna Doronina, WORLD TRENDS OF RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AND THEIR IMPACT ON THE STATE POLICY OF UKRAINE [Ірина Дороніна, СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВІДНОВЛЕНОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ] 23-28

Julia Sagaydack, Liudmyla Hatska, Nataliia Avramenko, WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF THEIR SOLUTION [Юлія Сагайдак, Людмила Гацька, Наталія Авраменко, УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ] 29-34

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND ENTERPRISES

Khalleefah Ahmed Mohammed Saed, THE PROJECT APPROACH TO THE ORGANIZATION OF THE ENTERPRISE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE FACE OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION’S CHALLENGES [Халліфа Ахмед Мухаммед Саед, ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ] 35-40

Viktor Lysak, FORMATION OF THE SYSTEMS THAT SUPPORT MANAGEMENT DECISIONS BASED ON IT-TOOLS [Віктор Лисак, ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ІТ-ЗАСОБІВ] 41-50

Galyna Lopushnyak, Аnna Shandar, STRATEGIC DIRECTIONS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES OF UKRAINE [Галина Лопушняк, Анна Шандар, СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ] 51-58

Larysa Shaulska, Kostyantyn Nesvit, Vadim Boichenko, STRATEGIC FOUNDATIONS FOR INDUSTRIAL ORIENTED TERRITORIES DEVELOPMENT BASED ON SOCIAL ENVIRONMENT MODERNIZATION [Лариса Шаульська, Костянтин Несвіт, Вадим Бойченко, СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВООРІЄНТОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ НА ОСНОВІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА] 59-70

Mariia Ihnatko, AGRARIAN EDUCATION AS THE DRIVING FORCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRICULTURAL PRODUCTION [Марія Ігнатко, АГРАРНА ОСВІТА ЯК РУШІЙНА СИЛА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ] 71-78

Dmytro Kutsenko, METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES [Дмитро Куценко, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА] 77-82

Oleh Budz, Rostyslav Budynskyi, FACTORS OF IMPACT ON THE CUSTOMS SERVICE OF ENTERPRISES’ BUSINESS PROJECTS [Олег Будз, Ростислав Будинський, ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА МИТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ] 83-93

Yevheniia Khaustova, Mykola Denysenko, THE MECHANISM OF PROPORTIONAL ACCUMULATION OF INTELLECTUAL HUMAN CAPITAL IN THE PROCESS OF CAPITALIZATION OF THE ACTIVITY OF A STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION [Євгенія Хаустова, Микола Денисенко, МЕХАНІЗМ ПРОПОРЦІЙНОГО НАГРОМАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПРОЦЕСІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ] 94-99

Andrii Kovalenko, PERSONNEL SECURITY AS AN ELEMENT OF HUMAN RESOURCES (PERSONNEL) POLICY IN THE ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF THE BUSINESS ENTITY [Андрій Коваленко, КАДРОВА БЕЗПЕКА ЯК ЕЛЕМЕНТ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ] 100-106

Iryna Mamontova, VECTORS OF THE IMPROVEMENT OF FINANCIAL LEVERAGES OF FREE ECONOMIC ZONES DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE IN FREE ECONOMIC ZONES CREATION [Ірина Мамонтова, ВЕКТОРИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЇ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ РОЗВИТКУ ВЕЗ В КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ВЕЗ] 107-111

FINANCES, BANKING AND ECONOMIC ANALYSIS

Svitlana Breus, TOOLKIT FOR EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY AND PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE TRANSITION OF STATE AND REGIONS TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT [Світлана Бреус, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ] 112-121

Valeriia Volkova, Nelia Volkova, COMPETITIVE POTENTIAL OF BANKS: ESSENCE AND EVALUATION [Валерія Волкова, Неля Волкова, КОНКУРЕНТОЗДАТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ: СУТНІСТЬ ТА ОЦІНКА] 122-129

Anastasia Onischyk, MONITORING OF THE FICTITIOUS ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES [Анастасія Оніщик, МОНІТОРИНГ ФІКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ] 130-135

Iryna Pavlik, ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEMS OF BUSINESS ENTITIES IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE [Ірина Павлик, ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ БІЗНЕСУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРУ УКРАЇНИ] 136-141

Elena Skopova, APPLICATION OF CORRELATION-REGRESSION ANALYSIS FOR MODELING AND FORECASTING FINANCIAL PROVISION OF THE REPRODUCTION OF NATURAL RESOURCES IN THE AGRARIAN INDUSTRY [Олена Скопова, ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ] 142-150

Volodymyr Zanora, STRATEGIC ANALYSIS AS THE BASIS FOR PROJECT MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT [Володимир Занора, СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА] 151-157

Lyudmila Dobrynina, THE EFFICIENCY OF INVESTMENT PORTFOLIO AND RISK [Людмила Добриніна, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ТА РИЗИК] 158-162

Svitlana Iorga, CURRENT ASSETS FINANCING POLICY AS A MEANS OF OPTIMIZING FINANCIAL RISK [Світлана Іорга, ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ] 163-167

Nikolai Horodetsky, COMPETITIVENESS OF SERVICE ENTERPRISES: METHODOLOGICAL EVALUATION INSTRUMENT [Микола Городецький, КОНКУРЕНТНІСТЬ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТРУМЕНТ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ] 168-172

Tetiana Chebakova, METHODS OF THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF UKRAINE’S ENTERPRISES [Тетяна Чебакова, МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ] 173-179

Komentáře jsou uzavřeny.