2020, V. 6, Iss. 3

 

European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 3
DOI: 10.46340/eujem.2020.6.3

Title

Table of contents

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Inna Chaika, Olena Kononenko, INTEGRATION OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE [Інна Чайка, Олена Кононенко, ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР] 6-14

Yuriy Khamyha, FINANCIAL PYRAMIDS AS A TYPE OF FINANCIAL FRAUD: THEORETICAL-MOTIVATIONAL ASPECT [Юрій Хамига, ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ЯК РІЗНОВИД ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА: ТЕОРЕТИКО-МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ] 15-22

Maryna Homon, FORMATION AND REALIZATION OF STATE REGULATION POTENTIAL OF ENTERPRISES INNOVATIVE ACTIVITY [Марина Гомон, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ] 23-30

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND REGIONS

Bohdana Baida, RESEARCH OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE TOURISM MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY [Богдана Байда, ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИЗМУ] 31-37

Sofiia Ivaniv, Diana Shelenko, THEORETICAL ASPECTS OF EFFICIENCY MANAGEMENT OF LAND AND RENT RELATIONS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AND FARMS [Софія Іванів, Діана Шеленко, ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ЗЕМЕЛЬНО-ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ І ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ] 38-44

Nataliya Andryeyeva, Hanna Tiutiunnyk, SMART SPECIALIZATION AS A MODERN APPROACH OF CREATION THE INVESTMENT AND INNOVATION POLICY OF THE REGIONS` ENVIRONMENTAL MANAGEMENT [Наталя Андрєєва, Ганна Тютюнник, SMART- SPECIALISATION ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ РЕГІОНІВ] 45-49

Lesya Gazuda, Victoria Hertseh, SOCIO-INFRASTRUCTURE SUPPORT OF RURAL AREAS [Леся Газуда, Вікторія Герцег, СОЦІОІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ] 50-56

Yevhen Udod, CONCEPTUAL BACKGROUND OF THE MONOCITY TRANSFORMATION IN A HARMONY-STRUCTURED ECONOMY: A CASE OF KRYVYI RIH CITY [Євген Удод, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОНОГАЛУЗЕВОГО МІСТА В ГАРМОНІЙНО СТРУКТУРОВАНЕ ГОСПОДАРСТВО: КЕЙС МІСТА КРИВИЙ РІГ] 57-65

ECONOMIC AND MANAGEMENT IN ENTERPRISES

Svitlana Merinova, Ludmyla Polovenko, Ludmyla Husak, BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECT AND EVALUATION OF EFFICIENCY [Світлана Мерінова, Людмила Половенко, Людмила Гусак, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ] 66-73

Oleksandr Hrabovenko, Olena Hrebeshkova, ECONOMIC MANAGEMENT CONCEPTUAL MODEL OF DIVERSIFICATION OF THE ENTERPRISE’S ACTIVITIES [Олександр Грабовенко, Олена Гребешкова, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА] 74-81

Olena Kudyrko, Irina Krupelnitska, Іnnа Коpchykova, COMMODITIES AS AN OBJECT OF MANAGEMENT OF A RETAIL TRADE ENTERPRISE [Олена Кудирко, Ірина Крупельницька, Інна Копчикова, ТОВАРНІ ЗАПАСИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ] 82-87

Nataliia Savytska, Nataliia Dzhhutashvili, CONCEPTUAL MODEL MANAGEMENT СUSTOMER-ORIENTED SERVICE FOCUS OF HOTEL [Наталія Савицька, Наталія Джгуташвілі, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНІСТЮ СЕРВІСУ ГОТЕЛЮ] 88-98

Comments are closed.