2020, V. 6, Iss. 6

European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 6
DOI: 10.46340/eujem.2020.6.6

Title

Table of contents

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Larisa Ligonenko, Vlada Mysyliuk, INTERNATIONAL EXPERIENCE OF THE FORMATION OF CORPORATE ACCELERATION PROGRAMS AND ITS UKRAINIAN REALITIES [Лариса Лігоненко, Влада Мисилюк, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ АКСЕЛЕРАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ] 6-15

Andrii Kobernyk, ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEMS — PERSPECTIVES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT [Андрій Коберник, ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ЕКОСИСТЕМИ – ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ] 16-22

Yuliia Lopatynska, INSTITUTIONAL MECHANISM OF TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE ECONOMY IN THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL INTEGRATION [Юлія Лопатинська, ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПЛАТФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ АПК В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ] 23-38

Iryna Doronina, Nataliia Kryshtof, Svitlana Moskalenko, GREEN-COAL PARADOX IN UKRAINE AND IN THE WORLD AS A CHALLENGE FOR STATE REGULATION IN THE ENERGY INDUSTRY [Ірина Дороніна, Наталія Криштоф, Світлана Москаленко, ЗЕЛЕНО-ВУГІЛЬНИЙ ПАРАДОКС В УКРАЇНІ ТА СВІТІ ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ] 39-51

Liubov Drozdovska, EVALUATION OF STAFFING OF THE EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE [Любов Дроздовська, ОЦІНКА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ] 52-61

Svitlana Honchar, Olena Ugolkova, Nataliia Reverenda, ANALYSIS OF THE FEATURES OF CREDIT AND INVESTMENT POLICY ON THE EXAMPLES OF UNITED STATES, UNITED KINGDOM AND JAPAN [Світлана Гончар, Олена Уголькова, Реверенда Наталія, АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ США, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ЯПОНІЇ] 62-70

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND REGIONS

Oleksii Taranenko, PROCESS APPROACH TO BUILDING A LOGISTICS BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM [Олексій Тараненко, ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ БІЗНЕСОМ] 71-79

Oleksandr Laiko, Bantash Anastasiia, Viktoriia Talpa, STATE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES IN UKRAINE [Олександр Лайко, Анастасія Банташ, Вікторія Талпа, СТАН ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ] 80-86

Maksym Bespalov,IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF FISCAL REGIONAL POLICY IN UKRAINE [Максим Беспалов, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ] 87-91

Andrii Fialkovskyi, Viktoria Marhitich, Kostyantyn Latynin, LEVERS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP ACTIVATION IN THE STRAGEGIC REGIONAL COMPETITIVENESS [Андрій Фіалковський, Вікторія Маргітич, Костянтин Латинін, ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В СТРАТЕГІЧНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ] 92-97

Olha Bezpalko, INCLUSIVE APPROACH TO THE FORMATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE LOCAL COMMUNITY [Ольга Безпалько, ІНКЛЮЗИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ] 98-102

FINANCES AND ECONOMIC ANALYSIS

Oleksandr Novoseletskyy, Yurii Kleban, Yurii Zablotskyi, MODELLING OF THE BANK’S CLIENTS’ BEHAVIOR IN CASE OF OVERDUE DEBT [Олександр Новоселецький, Юрій Клебан, Юрій Заблоцький, МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТА БАНКУ У ВИПАДКУ ПРОСТРОЧЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ] 103-110

Iryna Pyvovarova, RELATIONSHIP BETWEEN UNFORMALIZED KNOWLEDGE AND COMPANY REVENUE IN THE FIELD OF LAW [Ірина Пивоварова, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК НЕФОРМАЛІЗОВАНИХ ЗНАНЬ ТА ДОХОДУ КОМПАНІЇ У ГАЛУЗІ ПРАВА] 111-117

Oleksii Koval, Alina Shevchenko, STRATEGIC RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PROVIDING BUSINESS ENTITIES FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY [Олексій Коваль, Аліна Шевченко, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ] 118-123

Rudolf Kitz, CHOICE OF INFORMATION SUPPORT OF THE FINANCIAL STABILIZATION MECHANISM [Рудольф Кітц, ВИБІР ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ] 124-131

Comments are closed.