2017, V. 3, Iss. 4

European Journal of Economics and Management, 2017, Volume 3, Issue 4 – download the entire journal

Title

Table of contents

Borys Burkynskyi, Hanna Karpinska, PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE [Борис Буркинський, Ганна Карпінська, ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ] 5-10

Maryna Slatvinska, SCIENTIFIC APPROACHES TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF “MODERNIZATION” [Марина Слатвінська, НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “МОДЕРНІЗАЦІЯ”] 11-19

Anatoliy Sydorchuk, THEORETICAL BASIS OF THE STATE SOCIAL INSURANCE [Анатолій Сидорчук, ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ] 20-26

Yana Derbenova, THE ESSENCE AND TYPES OF FREE TRADE AREAS IN THE SYSTEM OF MODERN INTERNATIONAL RELATIONS [Яна Дербеньова, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН] 27-31

Oksana Rud, MODERN TRENDS OF TAX ADMINISTRATION IN THE WORLD PRACTICE: INTERNATIONAL ASSESSMENT [Оксана Рудь, СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ: МІЖНАРОДНА ОЦІНКА] 32-40

Tetiana Busarieva, PATTERNS OF DEVELOPMENT AND OPERATION OF WORLD SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL MARKET [Тетяна Бусарєва, ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РИНКУ] 41-45

Iryna Manaienko, CROWDFUNDING: DEFINITIONS, TYPOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS IN THE WORLD [Ірина Манаєнко, КРАУДФАНДІНГ: ВИЗНАЧЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В СВІТІ]  46-50

Olha Stefanyshyn, IMPROVING THE HUMAN CAPACITY OF UKRAINE [Ольга Стефанишин, УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ] 51-56

Volodymyr Prushkivs’kyj, Viktor Lehovitser LEHOVITSER INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MECHANICAL ENGINEERING IN UKRAINE: EVALUATION AND ANALYSIS [Володимир Прушківський, Віктор Леховіцер ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ] 57-63

Liliia Zherdetska, Yuliia Onyshchenko, RELATIONSHIP BETWEEN CONCENTRATION AND FINANCIAL STABILITY: EVIDENCE FROM THE UKRAINIAN BANKING SECTOR [Лілія Жердецька, Юлія Онищенко, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ТА ФІНАНСОВОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ: ДОКАЗИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ] 64-70

Inna Dmytrenko, Natalia Kyrylko, PROVIDING THE STATE REGULATION OF EXHIBITION AND FAIR ACTIVITY IN UKRAINE [Наталія Кирилко, Інна Дмитренко, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ] 71-78

Lyudmyla Potrashkova, MODEL OF ENTERPRISE STRATEGIC POTENTIAL ESTIMATION IN THE FORM OF DISCRETE-TIME OPTIMAL CONTROL PROBLEM [Людмила Потрашкова, МОДЕЛЬ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА У ВИГЛЯДІ ДИСКРЕТНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ] 79-86

Comments are closed.