2019, V. 5, Iss. 3

 

European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 3

Title

Table of contents

GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY

Іryna Huzela, INITIAL METHODOLOGICAL DOMINANTS OF THE TAX REGULATION OF THE INSURANCE MARKET [Ірина Гузела, ВИХІДНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОМІНАНАТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ] 6-13

Olena Vasylieva, Anatolii Babenko, THE ECONOMIC POTENTIAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE [Олена Васильєва, Анатолій Бабенко, ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ] 14-21

Petrо Matkovskyi, INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THE ECONOMY MODERNIZATION [Петро Матковський, ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ] 22-27

Valentyna Nykolaieva, PREREQUISITES AND FEATURES OF THE DEINSTITUTIONALIZATION REFORM IMPLEMENTATION OF CHILDREN INSTITUTIONS IN UKRAINE [Валентина Николаєва, ПЕРЕДУМОВИ І ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ДЕІНСТИТУЦІАЛІІЗЦІЇ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ] 28-33

MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND ENTERPRISES. REGIONAL ECONOMY

Oleksandr Hridin, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES [Олександр Грідін, РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН З ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА] 34-38

Galyna Berezhnytska, METHODOLOGICAL INSTRUMENTS FOR EVALUATION OF LAND USE EFFICIENCY BY AGRICULTURAL ENTERPRISES [Галина Бережницька, МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ] 39-45

Yuliia Vakulina, DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL SUPPORT FOR THE PRODUCTIVITY MANAGEMENT OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES [Юлія Вакуліна, РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ] 46-53

Valerii Nemchenko, Hanna Nemchenko, MANAGEMENT OF FOOD ENTERPRISES IN TERMS OF ENSURING FOOD QUALITY [Валерій Немченко, Ганна Немченко, УПРАВЛІННЯ ХАРЧОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧУВАННЯ] 54-60

Iryna Pysareva, Olha Radionova, Svitlana Aleksandrova, KNOWLEDGE MANAGEMENT AT TOURISM ENTERPRISES [Ірина Писарева, Ольга Радіонова, Світлана Александрова, УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ] 61-67

Mikhailo Dubel, FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF STEAM DIGITAL DISTRIBUTION [Михайло Дубель, ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕРВІСУ ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ STEAM] 68-73

Dmitro Kabachenko, Olha Cherkas, FEATURES OF ENTERPRISES MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN BUSINESS CONDITIONS [Дмитро Кабаченко, Ольга Черкас, ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ] 74-84

Tetiana Vlasenko, IMPLEMENTATION OF STRATEGIC CHANGES IN THE SUBJECT AREA ACCORDING TO METAPHORS OF ORGANIZATION [Тетяна Власенко, РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН У ПРЕДМЕТНІЙ ОБЛАСТІ ЗА МЕТАФОРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ] 85-89

FINANCES AND ACCOUNTING

Natalia Spasіv, FUNCTIONING OF FINANCES OF UTC: PROBLEMS IN MODERN CONDITIONS [Наталія Спасів, ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ОТГ: ПРОБЛЕМАТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ] 90-95

Daryna Kalitenko, ANALYTICAL INTERPRETATION OF FINANCIAL STATEMENTS BY SUPPLIERS OF FINANCIAL CAPITAL [Дарина Калітенко, АНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ] 96-105

Natalia Iershova, Viktoriia Harkusha, THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN AN INNOVATIVE ECONOMY [Наталя Єршова, Вікторія Гаркуша, КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ] 106-112

 

Comments are closed.