2019, V. 5, Iss. 1

European Journal of Economics and Management, 2019, Volume 5, Issue 1

Title

Table of contents

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Olena Popko, GLOBALIZATION: STAGES OF DEVELOPMENT AND TRENDS [Олена Попко, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ] 7-15

Anastasiia Hladkova, STRATEGIES OF THE XXI CENTURY. NEW ALTERNATIVES OF STRATEGIC ANALYSIS IN GLOBAL COMPETITION CONDITIONS [Анастасія Гладкова, СТРАТЕГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ. НОВІ АЛЬТЕРНАТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ] 16-25

Ivan Berezhniuk, Ihor Nestoryshen, Vitalіi Turzhanskyi, PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF POST-CUSTOMS CONTROL INSTRUMENTS INTO DOMESTIC CUSTOMS LEGISLATION IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN PRACTICE [Іван Бережнюк, Ігор Несторишен, Віталій Туржанський, ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОСТ-МИТНОГО КОНТРОЛЮ У ВІТЧИЗНЯНОМУ МИТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ] 26-31

Iryna Manaienko, Tetiana Ivanova, UKRAINIAN-POLISH ECONOMIC COOPERATION IN THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN PRIORITIES [Ірина Манаєнко, Тетяна Іванова, УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ] 32-38

Nataliia Melnyk, THE OVERVIEW OF THE WORLD MARKET FOR BIOENERGETIC FUELS PRODUCTION AND CONSUMPTION [Наталія Мельник, ОГЛЯД СВІТОВОГО РИНКУ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИДІВ ПАЛИВА] 39-51

Olha Shershun, WAYS OF INTERNATIONAL CO-OPERATION IN SOLVING THE ECONOMIC PROBLEMS OF ECOLOGIZATION OF THE UKRAINIAN THERMAL POWER PLANTS [Ольга Шершун, ШЛЯХИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У ВИРІШЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ] 52-58

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Nataliia Zachosova, Nataliia Nosan, CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR MANAGEMENT AND REGULATION OF THE STATE FINANCIAL SECURITY [Наталія Зачосова, Наталія Носан, КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ] 59-65

Nataliia Savina, Olena Kryvoruchko, THE REGULATORY STATE MODEL OF THE INVESTMENT PROCESSES OF THE UKRAINIAN TRANSPORT AND LOGISTIC SYSTEM DEVELOPMENT [Наталія Савіна, Олена Криворучко, МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ] 66-71

Oleksandr Zlotenko, SPECIFICS OF THE INVESTMENT RESOURCES FORMATION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC SECURITY [Олександр Злотенко, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ] 72-78

Liudmyla Krymchak, ANALYTICAL COMPONENT IN DETERMINATION OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY WITHIN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF DOMESTIC MACHINE-BUILDING ENTERPRISES [Людмила Кримчак, АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ] 79-85

Denis Tkachenko, WAYS OF IMPROVING THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF TNC ACTIVITIES IN UKRAINE [Денис Ткаченко, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ] 86-92

Olena Hetman, MODERN PROBLEMS AND STRATEGIES OF THE STATE ON ENERGY SAFETY [Олена Гетьман, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ У ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННІ] 93-98

Iryna Snisarchuk, STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETING POTENTIAL OF EDUCATIONAL AREA OF UKRAINE [Ірина Снісарчук, СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ] 99-106

Eugenia Khaustova, METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE ACTUAL AND EXPECTED LEVEL OF INTELLECTUAL CAPITAL DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION [Євгенія Хаустова, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОГО ТА ПРОГНОЗНОГО РІВНЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ] 107-115

Svitlana Breus, RESEARCH AND RISK EVALUATION UNDER MANAGING THE PROCESS OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS [Світлана Бреус, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ] 116-132

Inna Akhnovska, CLASSIFICATION OF IMPACT FACTORS ON FAMILY EDUCATION [Інна Ахновська, КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СІМЕЙНУ ОСВІТУ] 133-140

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЯМИ ТА ПІДПРИЄМТСВАМИ

Olena Shumkova, Viktoriia Shumkova, MARKETING MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES [Олена Шумкова, Вікторія Шумкова, УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ] 141-147

Nataliia Zadorozhnіuk, CREATIVITY AS THE BASIS FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP (ON THE EXAMPLE OF IT-SECTOR OF UKRAINE) [Наталія Задорожнюк, КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ІТ-СФЕРИ УКРАЇНИ)] 148-153

Тetiana Kharchenko, THE FOREIGN INVESTMENTS INFLUENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE [Тетяна Харченко, ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА] 154-159

Halyna Rachynska, DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL STRATEGY OF A COMPANY: APPLIED ASPECTS [Галина Рачинська, ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ] 160-168

Volodymyr Zapukhliak, Olena Luste, SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF ORGANIZATIONAL CHANGE AND PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM ADAPTABILITY [Володимир Запухляк, Олена Лусте, СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН ТА АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ] 169-175

Iryna Oplachko, CONCEPTUAL FRAMEWORK OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES [Ірина Оплачко, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ] 176-182

Svetlana Dubovik, Alina Kolehanova, TQM AS THE MODERN METHOD OF MANAGING THE QUALITY OF PRODUCTION ON DAIRY PROCESSING ENTERPRISES [Світлана Дубовик, Аліна Колеганова, TQM ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ] 183-191

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Larysa Shaulska, Hanna Bei, FORMATION OF THE COMPETENCES MARKET IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF ECONOMY: THE ROLE OF EMPLOYMENT SERVICE [Лариса Шаульська, Ганна Бей, ФОРМУВАННЯ РИНКУ КОМПЕТЕНЦІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: РОЛЬ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ] 192-200

Eleonora Zabarna, REGIONAL MARKETS OF UKRAINE IN MODERN FACILITIES OF ENTREPRENEURSHIP [Елеонора Забарна, РЕГІОНАЛЬНІ РИНКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ] 201-205

Inna Stenicheva, ESSENCE AND BASIC APPROACHES TO THE FORMATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC SPACE OF THE REGION [Інна Стенічева, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ] 206-211

Viktoriia Ilchenko, CONTENT AND ELEMENTS OF THE MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION [Вікторія Ільченко, СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ] 212-219

Yuliia Horiashchenko, MAIN LEVERS OF MANAGEMENT ACTIVITIES IN ENSURING REGIONAL DEVELOPMENT [Юлія Горященко, ОСНОВНІ ВАЖЕЛІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ] 220-225

Alla Rusnak, Svitlana Prokhorchuk, Alla Karnaushenko, ANALYSIS AND EVALUATION OF INNOVATION ACTIVITY OF THE REGIONS OF UKRAINE [Алла Руснак, Світлана Прохорчук, Алла Карнаушенко, АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ] 226-235

Kateryna Fedyna, Vsevolod Strilchuk, MULTI-PURPOSE ECOLOGICAL COMPLEX AS ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF THE BLACK SEA REGION [Катерина Федина, Всеволод Стрільчук, БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКА СТРУКТУРА ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ] 236-241

Liudmyla Batsenko, Victoriia Mantula, ESTIMATION OF RESOURCE POTENTIAL OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY [Людмила Баценко, Вікторія Мантула, ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ] 242-255

Volodymyr Cherednychenko, INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORM ON THE MARKET OF PUBLIC GOODS IN UKRAINE [Володимир Чередниченко, ВПЛИВ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА РИНОК СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В УКРАЇНІ] 256-260

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Larysa Kupinets, METHODOLOGY FOR IDENTIFYING AND MANAGING THE RISKS OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED DEVELOPMENT OF ECONOMIC SECTORS [Лариса Купінець, МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУСЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ] 261-269

Oksana Martyniuk, METHODOLOGICAL BACKGROUND OF ECOLOGICAL MARKETING OF SOCIAL ECONOMIC SYSTEMS SUSTAINABLE DEVELOPMENT [Оксана Мартинюк, МЕТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ] 270-277

Oksana Nikishyna, Natalya Andryeyeva, Tetiana Lozova, ASSESSMENT OF INDICATORS OF RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF “GREEN” LOGISTICS [Оксана Нікішина, Наталя Андрєєва, Тетяна Лозова, ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ Й ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ] 278-287

Nataliia Kovshun, Nataliia Piatka, METHODOLOGY OF INVESTIGATING THE INFLUENCE OF ECOLOGICAL INVESTMENT ON POLLUTION OF THE ENVIRONMENT [Наталія Ковшун, Наталія П`ятка, МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА] 288-297

Serhii Horbliuk, CREATION OF THE WARSAW STARTUP ECOSYSTEM [Serhii Horbliuk, TWORZENIE WARSZAWSKIEGO EKOSYSTEMU STARTUPOWEGO] [Сергій Горблюк, СТВОРЕННЯ ВАРШАВСЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ] 298-304

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

Victoriia Kovalenko, POPULATION SAVINGS IN THE SUPPLY OF RESOURCE POTENTIAL OF THE BANKS [Вікторія Коваленко, ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ] 305-313

Kateryna Sivkova, OPERATIONAL RISK OF THE BANK: METHODS AND MANAGEMENT TOOLS [Катерина Сівкова, ОПЕРАЦІЙНИЙ РИЗИК БАНКУ – МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ] 314-319

Victoriia Piddubna, THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON VISUAL COMMUNICATIONS OF UKRAINIAN BANKS [Вікторія Піддубна, ВПЛИВ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ НА ВІЗУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ] 320-326

Maryna Slatvinska, FISCAL POLICY AS A TOOL OF STATE REGULATION [Марина Слатвінська, ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ] 327-333

Lyudmyla Vasyutynska, FISCAL AND REGULATORY BASIS OF TAX POLICY: SCIENTIFIC DISCUSSIONS AND PRACTICAL ASPECTS [Людмила Васютинська, ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ] 334-340

Olga Dubovyk, THE RESERVES TO INCREASE THE RECEIPT OF PERSONAL INCOME TAX TO THE BUDGET [Ольга Дубовик, РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У БЮДЖЕТ] 341-347

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ

Nataliia Mazur, ACCOUNTING FOR ECOLOGICAL ACTIVITIES IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY [Наталія Мазур, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ] 348-355

Ivan Semenets, ACCOUNTING OF PRODUCT QUALITY COSTS [Іван Семенець, ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ] 356-361

Comments are closed.